Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Over het netwerk

Portugal
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Het contactpunt

Portugal heeft een contactpunt aangewezen voor het EJN-civiel (Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken). Het contactpunt is een rechter die na een selectieprocedure is benoemd door de Hoge raad voor de rechtspraak.

Het nationale netwerk

Het nationale netwerk bestaat uit: centrale autoriteiten in overeenstemming met de rechtsinstrumenten van de EU, andere internationale rechtsinstrumenten waarbij Portugal partij is, en de nationale wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken; administratieve autoriteiten die verantwoordelijkheden hebben op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken; en beroepsorganisaties die, op nationaal niveau, de beoefenaars van een juridisch beroep vertegenwoordigen die rechtstreeks betrokken zijn bij de toepassing van de internationale en Europese rechtsinstrumenten betreffende de justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken.

Verbindingsmagistraten en deskundigen maken geen deel uit van het nationale netwerk.

Nationale leden van het netwerk

Het nationale netwerk bestaat, naast het contactpunt, uit dertien leden:

 • het Directoraat-generaal voor justitieel beleid (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • het Directoraat-generaal voor rechtsbedeling (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • het directoraat-generaal Reclassering en het Gevangeniswezen (Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • het Instituut van de Registers en het Notariaat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • het Instituut voor Financieel Management en Voorzieningen van justitie (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • de Raad van Vrederechters (Conselho dos Julgados de Paz)
 • het Instituut voor Sociale Zekerheid (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • het Comité voor Bescherming van Slachtoffers van Misdrijven (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • een rechter van het internationaal Haags netwerk van rechters
 • de orde van advocaten (Ordem dos Advogados)
 • de orde van procureurs en gerechtsdeurwaarders (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • de orde van notarissen (Ordem dos Notários)
 • het parket-generaal van de Republiek (Procuradoria-Geral da República)

De centrale autoriteiten

De volgende van bovengenoemde leden zijn de centrale autoriteiten of instanties die bevoegd zijn om bepaalde taken uit te voeren waarin het EU-recht voorziet:

het directoraat-generaal Rechtsbedeling – ministerie van Justitie

 • Verordening (EG) nr. 4/2009 van 18 december 2008
 • Verordening (EU) 2020/1784 van 25 november 2020
 • Verordening (EU) 2020/1783 van 25 november 2020
 • Verdrag van Den Haag van 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken
 • Verdrag van Den Haag van 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken
 • Verdrag van Den Haag van 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden
 • Verdrag van New York van 1956 inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud

het directoraat-generaal Reclassering en het Gevangeniswezen – ministerie van Justitie

 • Verordening (EU) 2019/1111 van 25 juni 2019.
 • Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
 • Verdrag van Den Haag van 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

het Instituut van de Registers en het Notariaat – ministerie van Justitie

 • Verordening (EG) nr. 650/2012 van 4 juli 2012

het Instituut voor Sociale Zekerheid – ministerie van Solidariteit en Sociale Zekerheid

 • Richtlijn 2003/8/EG van 27 januari 2003

het Comité voor Bescherming van Slachtoffers van Misdrijven – ministerie van Justitie

 • Richtlijn 2004/80/EG van 29 april 2004

het parket-generaal van de Republiek (Procuradoria-Geral da República)

 • Haags Verdrag van 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen

Coördinatie van het nationale netwerk in een niet-hiërarchische structuur

In Portugal heeft het nationale netwerk een niet-hiërarchische structuur. De coördinatie, die wordt verzorgd door het contactpunt, is gebaseerd op vrijwillige samenwerking tussen de nationale leden. De nationale leden nemen regelmatig deel aan de kwartaalbijeenkomsten die door het contactpunt worden georganiseerd. Wanneer de toepassing van het EU-recht wijzigingen van het nationale systeem vereist, worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij alleen de nationale leden aanwezig zijn die bij het onderwerp betrokken zijn.

Onder de leden van het netwerk bevinden zich geen deskundigen. Indien bij een bepaalde kwestie het oordeel van een deskundige nodig is, roept het nationaal contactpunt op vrijwillige en informele basis de hulp in van de meest geschikte nationale autoriteit. Alle nationale leden worden regelmatig door het contactpunt gestimuleerd om samen te werken op de specifieke terreinen die binnen hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid vallen op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Laatste update: 10/08/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.