Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Over het netwerk

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Contactpunten

Voor elk van de vier rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk is er één contactpunt. Aangezien het om afzonderlijke rechtsgebieden gaat, is er geen overlapping tussen de activiteiten van de contactpunten, die elk als enige verantwoordelijk zijn voor het netwerk in hun rechtsgebied. Vragen via het EJN moeten worden gericht aan het contactpunt van het betreffende rechtsgebied.

Het contactpunt voor Schotland ressorteert onder het EU-bureau van de Schotse overheid in Brussel. Het kan een beroep doen op andere collega’s wanneer er EJN-zaken moeten worden afgehandeld. Naast de werkzaamheden binnen het netwerk heeft het contactpunt nog andere taken.

De activiteiten van het EJN in Schotland

Er is in Schotland geen formeel nationaal netwerk. Binnen het ministerie van Justitie is er evenwel een netwerk gevormd van personen die deskundig zijn op bepaalde beleidsterreinen. Het contactpunt kan zich tot deze collega’s wenden voor de beantwoording van specifieke vragen.

Ook elders binnen de Schotse overheid zijn contacten opgezet. De contactpunten wenden zich tot deze personen voor advies of antwoorden op vragen in verband met hun werk. Het contactpunt werkt in voorkomend geval ook samen met niet-overheidsorganen, zoals de Law Society van Schotland en de Faculty of Advocates. Dit zijn de beroepsorganisaties die respectievelijk solicitors en advocates vertegenwoordigen. Het contactpunt heeft ook banden aangeknoopt met het vertegenwoordigend orgaan van wetshandhavers, de Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers (SMASO).

Het inwinnen en uitwisselen van informatie vindt in de regel plaats via e-mail. Het contactpunt heeft ook vergaderingen persoonlijk bijgewoond.

Het contactpunt zorgt ervoor dat beleids-, bestuurs- of gerechtelijke deskundigen worden geraadpleegd vóór de relevante vergaderingen van het netwerk. Notulen van de vergaderingen en relevante actiepunten worden op passende wijze verspreid.

Informatieverstrekking

In Schotland is er geen nationale website voor het EJN. Informatie wordt verstrekt via andere bestaande websites. Daarbij wordt steeds vaker verwezen naar het e‑justitieportaal. Het contactpunt heeft met andere diensten samengewerkt bij het beschikbaar stellen van verschillende informatiebronnen, waaronder de Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS). De website van de SCTS bevat advies aan burgers over grensoverschrijdende vorderingen – vooral in verband met de verordeningen betreffende de Europese executoriale titel, het Europees betalingsbevel en de Europese procedure voor geringe vorderingen. Waar zich de gelegenheid voordoet, worden het EJN en de pagina’s van het e‑justitieportaal onder de aandacht gebracht op relevante vergaderingen en conferenties en in relevante publicaties.

Laatste update: 03/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.