Over het netwerk

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

De werking van het netwerk in Spanje

Krachtens artikel 33 van wet 16/2015 van 7 juli 2015 inzake de status van het nationale lid van Spanje bij Eurojust, jurisdictiegeschillen, internationale netwerken voor justitiële samenwerking en de naar het buitenland gedetacheerde ambtenaren van het ministerie van Justitie, valt het benoemen en uit hun functie ontheffen van de Spaanse contactpunten voor de internationale netwerken voor justitiële samenwerking in Spanje overeenkomstig de voorwaarden van de regeling waarbij zij zijn opgezet, onder het ministerie van Justitie.

De te benoemen personen moeten aantoonbare ervaring op het vlak van internationale gerechtelijke samenwerking hebben en het Engels of Frans goed beheersen, naargelang wat van toepassing is, en moeten ten minste de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie vertegenwoordigen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de algemene raad van de rechterlijke macht (Consejo General del Poder Judicial) en de procureur-generaal (Fiscal General del Estado) om de minister van Justitie voorstellen te doen voor de benoeming en het ontslag van contactpunten voor de betreffende functies. De status van contactpunt vervalt op het moment dat de betrokkene niet langer werkzaam is voor de instelling die hem heeft voorgedragen voor de benoeming. Hiervan moet het ministerie van Justitie in kennis worden gesteld, dat op zijn beurt het secretariaat van het netwerk op de hoogte moet brengen.

De Spaanse contactpunten voor de internationale netwerken voor justitiële samenwerking zijn actieve bemiddelaars en hebben als taak de samenwerking tussen de rechterlijke instanties van de verschillende lidstaten te vergemakkelijken. Zij staan ter beschikking van de betrokken Spaanse autoriteiten en de andere contactpunten en verstrekken de juridische en praktische gegevens die noodzakelijk zijn om de justitiële samenwerking te verbeteren. De Spaanse contactpunten moeten jaarlijks statistische gegevens met betrekking tot hun werkzaamheden verstrekken aan de instelling waartoe zij behoren.

Contactpunten

In Spanje ressorteren de contactpunten van het netwerk onder het ministerie van Justitie, de algemene raad van de rechterlijke macht en het parket-generaal (Fiscalía General del Estado). Op dit moment zijn er acht contactpunten, die als volgt zijn verdeeld:

 • zes contactpunten aangewezen door het ministerie van Justitie – twee in het subdirectoraat-generaal voor internationale justitiële samenwerking (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) en vier griffiers van de rechtbank (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • één contactpunt aangewezen door de hoge raad van de rechterlijke macht;
 • één contactpunt aangewezen door de procureur-generaal.

Centrale autoriteit

In Spanje is het directoraat-generaal voor internationale justitiële samenwerking en mensenrechten (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) van het ministerie van Justitie de centrale autoriteit op het gebied van internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Verbindingsmagistraten

In Spanje is reeds in een wettelijke bepaling vastgelegd dat vooraanstaande verbindingsmagistraten van een lidstaat van de Europese Unie contactpunten van het Europees justitieel netwerk worden en fungeren als contactpunten overeenkomstig artikel 34 van wet 16/2015 van 7 juli 2015. Deze status eindigt wanneer hun status als verbindingsmagistraat eindigt. Spanje heeft in de volgende landen een verbindingsmagistraat aangewezen: het Verenigd Koninkrijk en Ierland, de Verenigde Staten en Canada, Marokko, België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.

Andere gerechtelijke of administratieve autoriteiten met verantwoordelijkheid voor justitiële samenwerking

In Spanje bestaan de hieronder genoemde interne mechanismen voor internationale justitiële samenwerking.

 • Het Spaans justitieel netwerk voor internationale justitiële samenwerking (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), dat onder de algemene raad van de rechterlijke macht valt en tot taak heeft Spaanse rechterlijke instanties op verzoek bij te staan bij verzoeken op het gebied van justitiële samenwerking die zij bij de uitoefening van hun gerechtelijke taken indienen of ontvangen, alsook andere leden van de netwerken voor justitiële samenwerking bij te staan. De leden van het Spaans justitieel netwerk voor internationale justitiële samenwerking kunnen hun lidmaatschap van dit netwerk combineren met hun lidmaatschap van de netwerken voor Europese justitiële samenwerking. De Spaanse magistraten van het Spaans justitieel netwerk voor internationale justitiële samenwerking (civiele kamer) zijn ook lid van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken en hebben als zodanig de taak contacten met hun collega’s in andere landen van het netwerk bij de uitoefening van hun taken te faciliteren.
 • Het netwerk van procureurs voor internationale juridische samenwerking (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), dat in 2002 is opgericht om elke procureur-generaal gespecialiseerd advies te verlenen in zaken waarbij internationale justitiële samenwerking noodzakelijk is.
 • De procureurs van dit netwerk, allen deskundigen op het gebied van internationale samenwerking, helpen internationale justitiële bijstand snel en effectief te kanaliseren, te sturen en te verlenen.
 • Het netwerk van griffiers van de rechtbank (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) heeft een coördinerende rol op nationaal niveau en is in 2010 opgezet door het ministerie van Justitie. Het bestaat uit griffiers van de rechtbank die zijn gespecialiseerd in internationale justitiële samenwerking en helpt de verschillende gerechtelijke diensten bij het beantwoorden van vragen met betrekking tot internationale justitiële samenwerking.

Beroepsorganisaties

Spanje kent onder meer de volgende beroepsorganisaties voor rechtsbeoefenaren die rechtstreeks bijdragen aan de toepassing van handelingen van de Unie en internationale rechtsinstrumenten voor justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken:

 • de algemene orde van notarissen (Consejo General del Notariado);
 • de algemene orde van Spaanse advocaten (Consejo General de la Abogacía Española);
 • de vereniging van vastgoed- en handelsregistrators in Spanje (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España); en
 • de algemene orde van juridisch vertegenwoordigers in Spanje (Consejo General de Procuradores de España).

Informatie over het netwerk

Het Spaanse ministerie van Justitie, dat informatie verstrekt over internationale justitiële samenwerking en internationale justitiële bijstand, heeft op zijn website ook een link geplaatst naar de website van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken: Internationale juridische samenwerking (mjusticia.gob.es)

De algemene raad van de rechterlijke macht in Spanje geeft op zijn website informatie over het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/. Hier staan ook links naar de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken en handelszaken en naar het Europees e-justitieportaal.

Tot slot geeft ook de procureur-generaal informatie over het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken op zijn website op dit adres.

Laatste update: 28/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.