Over het netwerk

Landspecifieke informatie over de contactpunten en de werking van het EJN (in burgerlijke en handelszaken)

Wat is EJN (in burgerlijke en handelszaken)?

De Europese Unie kent een grote verscheidenheid aan nationale rechtsstelsels, en deze diversiteit heeft, samen met nieuwe Uniewetgeving, geleid tot de noodzaak om via een specifiek netwerk ondersteuning en informatie te verstrekken aan autoriteiten die grensoverschrijdende zaken behandelen. Deze zaken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op handels-, consumenten- of arbeidsgeschillen, of op echtscheiding, hoederecht of nalatenschappen. Het netwerk brengt nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor de ondersteuning van lokale rechtbanken bijeen en is opgericht om de justitiële samenwerking tussen de lidstaten te vergemakkelijken. EJN (in burgerlijke en handelszaken) is opgericht bij Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 en is sinds 1 december 2002 operationeel. Deze rechtsgrondslag is eenmaal gewijzigd, in 2009 (de geconsolideerde versie vindt u hier). Alle lidstaten behalve Denemarken nemen deel aan EJN (in burgerlijke en handelszaken).

Bekijk de infographic over het EJN!

De doelstellingen van EJN (in burgerlijke en handelszaken)

Sinds de oprichting van het netwerk is EJN (in burgerlijke en handelszaken) een belangrijk instrument voor het verlenen van ondersteuning aan de tenuitvoerlegging van civielrechtelijke EU-instrumenten in de dagelijkse juridische praktijk. EJN (in burgerlijke en handelszaken) faciliteert en ondersteunt betrekkingen tussen nationale justitiële autoriteiten via contactpunten in elke lidstaat en vergemakkelijkt op die manier de behandeling van grensoverschrijdende zaken. Deze samenwerking tussen autoriteiten heeft tot doel om personen die betrokken zijn bij grensoverschrijdende burgerlijke of handelszaken, te helpen.

Wie zijn de leden van EJN (in burgerlijke en handelszaken)?

Het netwerk telt meer dan vijfhonderd leden, die in een van de vijf hieronder genoemde categorieën vallen. Elke lidstaat heeft ten minste één contactpunt.

Het netwerk bestaat uit:

  • door de lidstaten aangewezen contactpunten;
  • instanties en centrale autoriteiten als bedoeld in het recht van de Unie of in internationale instrumenten waarbij de lidstaten partij zijn, of in nationale wetgeving inzake justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken;
  • verbindingsmagistraten die bevoegd zijn voor samenwerking in burgerlijke en handelszaken;
  • andere justitiële of bestuurlijke autoriteiten die bevoegd zijn voor justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken waarvan het lidmaatschap door de lidstaat geacht wordt nuttig te zijn;
  • beroepsorganisaties van beoefenaren van juridische beroepen die op nationaal niveau in de lidstaten rechtstreeks zijn betrokken bij de toepassing van het recht van de Unie en internationale instrumenten betreffende burgerlijke en handelszaken.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 30/05/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.