Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

O sieci

Austria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

W Departamencie I 9 Federalnego Ministerstwa Spraw Konstytucyjnych, Reform, Deregulacji i Sprawiedliwości (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) ustanowiono centralny punkt kontaktowy odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne zadawane przez punkty kontaktowe z państw trzecich za pośrednictwem sieci, realizację licznych zadań koordynujących i organizacyjnych, a także za przygotowywanie i edycję austriackich wpisów w arkuszach informacyjnych sieci publikowanych na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”.

Ponadto wyznaczono po dwóch sędziów jako osoby do kontaktu w każdym z okręgów podlegających właściwości czterech wyższych sądów krajowych (Oberlandesgericht) (trzech sędziów dla okręgu wiedeńskiego). Sędziowie ci udzielają pomocy i wsparcia punktom kontaktowym z państw trzecich oraz austriackim sądom w poszczególnych sprawach związanych z transgraniczną współpracą sądową (np. w przypadku wystąpienia trudności w transgranicznym przeprowadzeniu dowodu lub doręczeniu). Dlatego też w takich sprawach punkty kontaktowe z państw trzecich powinny kontaktować się nie z centralnym punktem kontaktowym przy Federalnym Ministerstwie Spraw Konstytucyjnych, Reform, Deregulacji i Sprawiedliwości, lecz z odpowiednim miejscowym sądowym punktem kontaktowym. Zakres właściwości Wyższego Sądu Krajowego w Wiedniu obejmuje kraje związkowe Wiedeń, Dolna Austria i Burgenland, Wyższy Sąd Krajowy w Linzu jest właściwy dla krajów związkowych Górna Austria i Salzburg, Wyższy Sąd Krajowy w Innsbrucku obejmuje swą właściwością kraje związkowe Tyrol i Vorarlberg, zaś Wyższy Sąd Krajowy w Grazu – kraje związkowe Styria i Karyntia.

Dane kontaktowe austriackich punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej są dostępne pod adresem: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Osoby fizyczne / strony postępowania ani ich pełnomocnicy procesowi nie mogą zwracać się do punktów kontaktowych bezpośrednio. Mogą jednak wystąpić do sędziego prowadzącego postępowanie o przekazanie ich zapytania punktowi kontaktowemu.

Federalna Austriacka Izba Adwokacka (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) i Federalna Austriacka Izba Notarialna (Österreichische Notariatskammer) należą do Europejskiej Sieci Sądowej od 1 stycznia 2011 r., ale zgodnie z decyzją ustanawiającą Europejską Sieć Sądową z dnia 28 maja 2001 r. (2001/470/WE) zmienioną decyzją nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. nie są uprawnione do udzielania informacji dotyczących spraw indywidualnych.

Österreichische Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Faks: +43/1/535-1275-13
E-mail: rechtsanwaelte@oerak.at
Języki: niemiecki i angielski.

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-mail: kammer@notar.or.at
Języki: niemiecki, francuski i angielski.

Ostatnia aktualizacja: 22/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.