O sieci

Belgia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Punkty kontaktowe i belgijscy członkowie sieci

Belgia wyznaczyła dwa punkty kontaktowe, tzn. osoby do kontaktów. Jedną z nich jest sędzia w Sądzie Kasacyjnym. Zajmuje się on koordynacją stosunków między siecią a funkcjonariuszami wymiaru sprawiedliwości (magistrats); drugą jest urzędnik służby federalnej ds. wymiaru sprawiedliwości; który pracuje w wydziale zajmującym się międzynarodową współpracą sądową w sprawach cywilnych.

Ponadto sieć belgijska składa się z obecnie z 15 funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, którzy zostali jej członkami na podstawie art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji Rady 2001/470/WE. Dla każdego okręgu sądu apelacyjnego wyznaczono trzech lub czterech funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości; każdy z nich specjalizuje się albo w prawie rodzinnym, albo w prawie handlowym, albo w prawie procesowym. Wymienieni sędziowie (magistrats du siège) orzekają w sądach różnych instancji (sądy apelacyjne, sądy pierwszej instancji, sądy gospodarcze i sądy pokoju).

Przedstawiciel Krajowej Rady Kierowników Kancelarii (Conseil national des greffiers en chef) jest również członkiem sieci w Belgii na podstawie art. 2 ust. 1 lit. d) wspomnianej decyzji.

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e) w Belgii jako członków sieci wyznaczono również czterech przedstawicieli zawodów prawniczych: przedstawiciela notariatu, przedstawiciela komorników sądowych i dwóch przedstawicieli izb adwokackich (przedstawiciela Zrzeszenia Francuskojęzycznych i Niemieckojęzycznych Izb Adwokackich oraz przedstawiciela Zrzeszenie Izb Adwokackich Wspólnoty Flamandzkiej).

Zapewniono również współpracę z różnymi organami centralnymi wskazanymi w poszczególnych rozporządzeniach (rozporządzenie (WE) nr 2201/2003, rozporządzenie (WE) nr 4/2009, rozporządzenie (WE) nr 1393/2001 itd.).

Nawiązano także kontakty z sekcją belgijską Europejskiego Centrum Konsumentów.

Sposób działania sieci

Większość wiadomości przesyłana jest pocztą elektroniczną. Informacje pochodzące z Komisji Europejskiej, a w szczególności z sekretariatu sieci, są rozpowszechniane wśród członków głównie za pośrednictwem jednego z punktów kontaktowych. Członkowie zbierają się na posiedzeniach sieci organizowanych tematycznie. Raz do roku zwoływane jest ponadto posiedzenie członków belgijskich – funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości (magistrats).

Członkowie są systematyczne zachęcani do rozpowszechniania informacji na temat nowych przepisów bądź rozsyłania kwestionariuszy wśród swoich kolegów. Ogólnie rzecz ujmując, do sądów są przesyłane dokumenty publikowane przez Komisję Europejską, jak również użyteczne linki internetowe. Niektórzy członkowie sieci są także zaangażowani w publikację biuletynu informacyjnego poświęconego prawodawstwu europejskiemu (Eur-alert!).

Nawiązano również współpracę z Instytutem Kształcenia Sędziów i Prokuratorów (Institut de Formation judiciaire) umożliwiającą osobom do kontaktów i członkom sieci prowadzenie wykładów w czasie organizowanych przez ten instytut szkoleń na temat najnowszych zmian w prawodawstwie europejskim, a w szczególności na temat mechanizmów europejskiej i międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Co do spraw indywidualnych dotyczących na przykład treści prawa zagranicznego bądź przebiegu postępowania o charakterze transgranicznym, belgijskie punkty kontaktowe i belgijski sędzia, który złożył zapytanie dotyczące zawisłej sprawy, oraz inne punkty kontaktowe państw członkowskich, których ta sprawa dotyczy, przekazują sobie informacje drogą elektroniczną.

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.