O sieci

Bułgaria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Krajowa sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Ramy prawne krajowej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych Republiki Bułgarii (sieć krajowa) ustanowiono w regulaminie operacyjnym (Pravila za deynostta) przyjętym przez Najwyższą Radę Sądownictwa (Vissh sadeben savet, VSS) decyzją z dnia 13 marca 2018 r., który zastąpił regulamin przyjęty na mocy decyzji z dnia 11 grudnia 2014 r. i zmieniony decyzją z dnia 19 marca 2015 r.

Celem sieci krajowej jest udzielanie organom sądowym niezbędnego wsparcia w skutecznym sporządzaniu, przekazywaniu i wykonywaniu wniosków o pomoc prawną, gromadzenie i przechowywanie danych statystycznych na temat międzynarodowej współpracy prawnej prowadzonej przez sądy w Bułgarii oraz współpraca z punktami kontaktowymi Europejskiej Sieci Sądowej i innymi podobnymi instytucjami.

Kolegium Sędziów (Sadiyska kolegiya) Najwyższej Rady Sądownictwa jest odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci krajowej, udział jej przedstawicieli w projektach krajowych i międzynarodowych, a także ich współpracę ze wszystkimi instytucjami, organizacjami i podmiotami na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, które pełnią określone funkcje w obszarze międzynarodowej pomocy prawnej. Dyrekcja ds. Stosunków Międzynarodowych i Protokołu (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) Najwyższej Rady Sądownictwa wspiera i koordynuje wymianę informacji między członkami sieci, krajowymi punktami kontaktowymi i Kolegium Sędziów. Kolegium Sędziów udostępnia wytyczne o charakterze metodycznym oraz koordynuje funkcjonowanie sieci krajowej za pośrednictwem Komisji ds. Ocen i Konkursów (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Skład

Kandydatami na członków sieci krajowej mogą być wyłącznie sędziowie sądu rejonowego i okręgowego lub sądu apelacyjnego spełniający określone kryteria w zakresie kwalifikacji zawodowych, uczciwości, znajomości języków obcych itp. Po przeprowadzeniu naboru w formie konkursu sędziów sieci krajowej powołuje się na pięcioletnią kadencję decyzją Kolegium Sędziów Najwyższej Rady Sądownictwa. W skład sieci krajowej wchodzi do siedmiu sędziów z każdego okręgu apelacyjnego oraz do 15 sędziów z okręgu apelacyjnego w Sofii. W ściśle określonych przypadkach sędziego można wykluczyć z grona członków sieci na mocy uzasadnionej decyzji Kolegium Sędziów Najwyższej Rady Sądownictwa wydanej na wniosek Komisji ds. Ocen i Konkursów.

Punkty kontaktowe

Kolegium Sędziów Najwyższej Rady Sądownictwa, działając na wniosek Komisji ds. Ocen i Konkursów, wyznacza spośród członków sieci osoby odpowiedzialne za pełnienie funkcji punktów kontaktowych – po jednej w sprawach cywilnych i w sprawach handlowych – na okres pięciu lat.

Funkcje

– Członkowie sieci krajowej wspierają krajowe punkty kontaktowe wchodzące w skład europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych lub innych międzynarodowych sieci współpracy prawnej oraz sędziów krajowych w prowadzeniu międzynarodowej współpracy prawnej.

– W ramach udzielanego wsparcia członkowie sieci krajowej mają obowiązek przekazywać informacje i porady, w stosownych przypadkach koordynować działania, a także przeprowadzać inne działania służące usprawnieniu międzynarodowej współpracy prawnej zgodnie z prawem właściwym mającym zastosowanie do odpowiednich organów sądowych w Bułgarii. Członkowie sieci krajowej mają obowiązek udzielać wsparcia na wniosek poszczególnych sędziów krajowych, prokuratorów, śledczych lub przedstawicieli centralnego organu krajowego dysponującego stosownymi uprawnieniami zgodnie z prawodawstwem międzynarodowym i europejskim.

– Członkowie sieci krajowej ułatwiają organizowanie szkoleń w dziedzinie międzynarodowej współpracy prawnej w okręgach, w których wykonują powierzone im obowiązki.

– Członkowie sieci krajowej wspierają sędziów w prowadzeniu międzynarodowej współpracy prawnej w okręgu apelacyjnym, za który są odpowiedzialni.

– Członkowie sieci krajowej analizują orzecznictwo europejskie i krajowe oraz monitorują zmiany zachodzące w obszarze współpracy w sprawach cywilnych i handlowych, a także popularyzują i upowszechniają wyniki badań w tej dziedzinie.

– Członkowie sieci krajowej sporządzają kwartalne sprawozdania z działalności prowadzonej w odpowiednim okręgu apelacyjnym w związku z wdrażaniem prawa międzynarodowego i unijnego oraz międzynarodową współpracą prawną oraz przesyłają te sprawozdania do aktualizowanej na bieżąco bazy danych prowadzonej przez VSS, a także przekazują krajowym punktom kontaktowym elektroniczne wersje pism sądowych w sprawach cywilnych i handlowych wydanych przez sądy w danym okręgu apelacyjnym w związku ze stosowaniem prawa Unii w celu uzupełniania wymaganej bazy danych.

– Członkowie sieci krajowej wykonują również dodatkowe zadania powierzone im przez Kolegium Sędziów VSS, jeżeli jest to konieczne do przekazania informacji, przeprowadzenia badania, zorganizowania szkolenia lub podjęcia innego działania w obszarze międzynarodowej współpracy prawnej.

– Członkowie sieci krajowej prowadzą aktualną bazę danych zawierającą dane kontaktowe (adresy e-mail, inne adresy do celów korespondencji, numery telefonów) oraz bazę danych orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są dostępne na stronie internetowej VSS, sekcja „Sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych”.

– Każdy z członków sieci krajowej wykonuje powierzone mu obowiązki w odpowiednim okręgu apelacyjnym.

– Członkowie sieci krajowej biorą udział w corocznym posiedzeniu organizowanym w lutym, podczas którego przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie z działalności sporządza krajowy punkt kontaktowy na podstawie rocznych sprawozdań z działalności przekazanych przez członków do dnia 15 stycznia.

– Po wzięciu udziału w okresowych posiedzeniach punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych uczestnicy przekazują sprawozdanie Kolegium Sędziów Najwyższej Rady Sądownictwa, które publikuje się na stronie internetowej Najwyższej Rady Sądownictwa w sekcji „Współpraca międzynarodowa, europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych”, aby zagwarantować jawność działań podejmowanych w tym obszarze.

Ostatnia aktualizacja: 10/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.