O sieci

Czechy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

W Republice Czeskiej istnieje obecnie sześć punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej: pięć w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości w Republice Czeskiej i jeden w Brukseli (Stałe Przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy UE).

Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w Republice Czeskiej komunikują się z punktami kontaktowymi w innych państwach członkowskich UE, obsługując zapytania sądów i notariuszy poszukujących informacji dotyczących przepisów obowiązujących w innych państwach oraz ponaglenia dotyczące rozpatrywania wniosków, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1206/2001 w sprawie przeprowadzania dowodów i z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 dotyczącym doręczania dokumentów sądowych i innych kwestii.

Zgodnie z decyzją Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych Republika Czeska ustanowiła w 2004 r. wewnętrzną sieć sądową („sieć”) w celu współpracy w sprawach cywilnych i handlowych, która jest odpowiedzialna za zapewnienie skutecznego włączenia Republiki Czeskiej do europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Członkami sieci są sędziowie, przedstawiciele czeskiej Izby Adwokackiej, przedstawiciele czeskiej Izby Notarialnej, członkowie Izby Komorniczej, przedstawiciele Biura ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci, przedstawiciele Europejskiego Centrum Konsumenckiego, przedstawiciele Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola i wyznaczeni pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Członkowie sieci biorą udział w szczególności w działaniach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz w wykonywaniu zadań z nimi związanych oraz w działalności grup roboczych i komitetów Rady UE i Komisji ds. cywilnych i handlowych. Członkowie sieci opiniują projekty aktów prawnych Wspólnot Europejskich i inne wnioski dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Obecnie do sieci należy około 130 członków. Spotkania wszystkich członków sieci organizuje raz w roku Ministerstwo Sprawiedliwości. Podczas spotkań omawia się tematy dotyczące w szczególności europejskiej sieci sądowej, funkcjonowania europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Podczas tych spotkań członkowie sieci mogą osobiście się spotkać i podzielić się swoimi praktycznymi doświadczeniami w zakresie stosowania aktów prawnych UE.

Członkom sieci udostępnia się kompendia i inne publikacje opracowywane w ramach europejskiej sieci sądowej.

Członkowie sieci mogą kontaktować się w sposób nieformalny za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sieć posiada swoją własną listę dystrybucyjną (adres e-mail), za pośrednictwem której członkowie sieci mogą wysyłać zapytania i dzielić się doświadczeniami. Za pośrednictwem tego kanału komunikacyjnego Ministerstwo Sprawiedliwości może w szybki sposób informować członków sieci o aktualnościach dotyczących współpracy sądowej w UE.

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.