Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

O sieci

Anglia i Walia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Punkty kontaktowe

Utworzono po jednym punkcie kontaktowym dla każdej z czterech jurysdykcji w Zjednoczonym Królestwie. Ze względu na to, że każda jurysdykcja jest odrębna, zakres pracy punktów kontaktowych nie pokrywa się, a każdy z nich ponosi wyłączną odpowiedzialność za sieć w ramach swojej jurysdykcji. Zapytania za pośrednictwem Europejskiej Sieci Sądowej należy kierować do odpowiedniego punktu kontaktowego dla danej jurysdykcji.

Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego dla Anglii i Walii pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości w Londynie. Przy wykonywaniu zadań związanych z siecią wspiera ją jeden pracownik Ministerstwa oraz może ona zwrócić się do szeregu innych współpracowników. Działalność sieci łączy się z innymi zadaniami.

Funkcjonowanie Europejskiej Sieci Sądowej w Anglii i Walii

W Anglii i Walii nie utworzono formalnej sieci krajowej. W ramach Ministerstwa Sprawiedliwości powstała jednak sieć osób będących ekspertami w konkretnych obszarach polityki, do których osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego może się zwrócić, aby uzyskać odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Stworzono również sieć kontaktów w innych właściwych ministerstwach, do których osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego może zwrócić się z prośbą o poradę lub odpowiedź na zapytania, które dotyczą właściwości danego ministerstwa. Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego ściśle współpracuje również z innymi osobami będącymi członkami rozszerzonej sieci dla Anglii i Walii, w tym z szeregiem sędziów posiadających specjalistyczne umiejętności w określonych dziedzinach prawa lub odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową – w szczególności z szefem Biura ds. Międzynarodowych Spraw Rodzinnych (Judicial Head of International Family Justice) oraz z sędzią (Senior Master) odpowiedzialnym za sprawy związane z rozporządzeniem w sprawie doręczeń i przeprowadzania dowodów (Service and Taking of Evidence Regulations).

Ze wszystkimi członkami rozszerzonej sieci oraz międzyministerialnej nieformalnej sieci można się skontaktować drogą mailową. Osoby pracujące w Ministerstwie Sprawiedliwości i Służbie ds. Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości mają dostęp do sieci intranet, z której można korzystać w celu rozpowszechniania informacji dotyczących sieci oraz skontaktowania się z sędziami drogą mailową. Informacje na temat sieci udostępniono również w sądowej sieci intranet dla Anglii i Walii.

Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego zapewnia przeprowadzenie konsultacji z odpowiednimi ekspertami w dziedzinie polityki, administracji i prawa przed spotkaniami w ramach sieci oraz – w stosownych przypadkach – udostępnienie notatek z tych spotkań oraz istotnych punktów wymagających podjęcia działań.

Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego uczestniczy w spotkaniach Komitetu ds. Międzynarodowych Spraw Rodzinnych, który składa się z wyższych rangą sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, prawników praktyków, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz właściwych organów centralnych dla Anglii i Walii. Spotkania komitetu odbywają się raz na kwartał, a ich uczestnicy między innymi wymieniają się informacjami na temat nowych przepisów UE oraz działań podejmowanych w ramach sieci. Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego bierze również udział w niektórych spotkaniach Komitetu Doradczego Lorda Kanclerza ds. Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Komitet ten składa się z wyższych rangą sędziów i przedstawicieli środowiska akademickiego, a jego zadaniem jest doradzanie Ministerstwu Sprawiedliwości w kwestiach dotyczących wniosków UE w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych.

Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego pozostaje również w stałym kontakcie z Radą Adwokacką i Towarzystwem Prawniczym Anglii i Walii, tj. organami reprezentującymi odpowiednio prawników zwanych barristers i prawników zwanych solicitors, oraz z przedstawicielem Zjednoczonego Królestwa w Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich odpowiedzialnym za wszystkie jurysdykcje Zjednoczonego Królestwa. We wcześniejszych spotkaniach uczestniczyły również osoby kontaktowe z systemu rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (SOLVIT) Zjednoczonego Królestwa.

Udzielanie informacji

W Anglii i Walii nie utworzono krajowej strony internetowej poświęconej Europejskiej Sieci Sądowej. Informacji udziela się za pośrednictwem innych istniejących stron internetowych, w tym – jak wspomniano wyżej – za pośrednictwem sądowej sieci intranet. Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego współpracuje jednak z innymi podmiotami w zakresie udostępniania różnych źródeł informacji, między innymi dostępnych na stronie internetowej Służby Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości wytycznych dla obywateli dotyczących tego, w jaki sposób złożyć wniosek i udzielić odpowiedzi w sprawie dotyczącej roszczeń transgranicznych, w szczególności roszczeń związanych z rozporządzeniami w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego, europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Osoba ta współpracuje również z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich w Zjednoczonym Królestwie, która opracowała wytyczne dotyczące rozporządzenia ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Korzysta się ze sposobności, aby zwiększać świadomość istnienia Europejskiej Sieci Sądowej i stron internetowych w portalu „e-Sprawiedliwość” przy okazji odpowiednich spotkań i konferencji oraz w stosownych publikacjach.

Ostatnia aktualizacja: 02/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.