Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

O sieci

Francja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

We Francji członkami europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych są sędziowie, adwokaci, notariusze i komisarze sądowi (commissaires de justice). Sieć jest jednak otwarta dla przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, którzy są nią zainteresowani, w szczególności jeżeli uczestniczą oni w stosowaniu prawa Unii w sprawach cywilnych i handlowych – dla sekretarzy (greffiers), głównych sekretarzy (directeurs des services des greffes), sędziów i sekretarzy sądów gospodarczych.

Od chwili utworzenia sieci osobą wyznaczoną do kontaktów we Francji jest zawsze sędzia zatrudniony w Departamencie Spraw Cywilnych Ministerstwa Sprawiedliwości (Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice), a dokładniej w Departamencie ds. Wzajemnej Pomocy, Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Prawa Unii (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE). Departament ten wyznaczono jako organ centralny na potrzeby stosowania licznych instrumentów współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych i handlowych. Osoba wyznaczona do kontaktów może służyć francuskim prawnikom praktykom oraz członkom sieci z innych państw UE praktyczną wiedzą fachową w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, a także pomocą w pokonywaniu przeszkód w sprawach transgranicznych.

Sieć francuska jest zorganizowana na szczeblu krajowym i lokalnym. W związku z tym we wszystkich francuskich sądach apelacyjnych oraz w Sądzie Kasacyjnym (Cour de cassation) wyznacza się „sędziego sprawozdawcę”. Jego zadaniem jest ułatwianie współpracy na szczeblu lokalnym i informowanie sędziów o wdrażaniu narzędzi współpracy sądowej w sprawach cywilnych, a w szczególności o prawie Unii. Sędziowie sprawozdawcy w sądach apelacyjnych i w Sądzie Kasacyjnym mogą również informować osobę wyznaczoną do kontaktów o trudnościach związanych ze stosowaniem prawa europejskiego. Osoba ta przekazuje informacje o takich trudnościach do sekretariatu sieci w Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele pozostałych zawodów są członkami sieci i uczestniczą w jej działaniach za pośrednictwem swojego krajowego podmiotu reprezentującego:

– Komisarzy sądowych (commissaires de justice), wcześniej nazywanych komornikami sądowymi (huissiers de justice) reprezentuje Krajowa Izba Komisarzy Sądowych (Chambre nationale des commissaires de justice – CNCJ).

– Adwokatów reprezentują Krajowa Rada Adwokacka (Conseil national des barreaux – CNB) oraz Délégation des barreaux de France (DBF), która jest delegacją CNB w Brukseli. W zakładce poświęconej europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych na stronie internetowej DBF można znaleźć pełne informacje na temat zaangażowania sieci adwokatów we Francji.

– Notariuszy reprezentuje Najwyższa Rada Notarialna (Conseil supérieur du notariat – CSN).

Francuscy sędziowie łącznikowi pracujący w państwach należących do Unii Europejskiej również należą do sieci, podobnie jak organy centralne wyznaczone w celu stosowania umów o współpracy cywilnej i handlowej (na przykład Biuro ds. Odzyskiwania Długów Alimentacyjnych przy Ministerstwie ds. Europy i Spraw Zagranicznych).

W ramach projektu CLUE „Connaître la législation de l’Union européenne” („Poznawanie przepisów UE”) finansowanego ze środków programu Komisji Europejskiej „Sprawiedliwość” przeprowadzono szereg działań mających na celu rozpowszechnianie wiedzy o europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Francji.

W ostatnich latach dzięki projektowi CLUE I możliwe było: zwiększenie widoczności narzędzi współpracy sądowej i prawa Unii (dzięki rozpowszechnianiu comiesięcznego biuletynu, materiałowi wideo na temat sieci oraz specjalnej stronie internetowej w intranecie ministerstwa), a także propagowanie wymiany dobrych praktyk między prawnikami praktykami (poprzez prowadzenie seminariów szkoleniowych na temat prywatnego międzynarodowego prawa rodzinnego oraz praktyczny przewodnik dla sędziów sprawozdawców sądu apelacyjnego). Nowy projekt CLUE II, uruchomiony w lutym 2021 r., kontynuuje te same założenia wzbogacone o dodatkowe ambitne cele (więcej seminariów, więcej przedmiotów, więcej narzędzi przyczyniających się do rozpowszechniania prawa Unii) i chęć dzielenia się najlepszymi praktykami z innymi sieciami krajowymi.

Raz w roku wszyscy członkowie francuskiej sieci spotykają się w Paryżu, by ocenić działalność sieci oraz omówić zmiany w prawie Unii w sprawach cywilnych i handlowych.

Dodatkowe informacje na temat francuskiej sieci można znaleźć na stronie internetowej justice.gouv.fr.

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.