O sieci

Niemcy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

W związku z federalną strukturą Niemiec oprócz federalnego punktu kontaktowego europejskiej sieci sądowej każdy kraj związkowy ma swoje punkty kontaktowe. Federalny punkt kontaktowy znajduje się przy Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz). W zależności od struktury organizacyjnej kraju związkowego punkty kontaktowe w krajach związkowych znajdują się albo przy sądzie, np. Bawaria – Wyższy Sąd Krajowy w Monachium (Oberlandesgericht München), Brema – Sąd Krajowy w Bremie (Landgericht Bremen), Hamburg – Sąd Rejonowy w Hamburgu (Amtsgericht Hamburg), Hesja – Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Dolna Saksonia – Wyższy Sąd Krajowy w Celle (Oberlandesgericht Celle), Nadrenia Północna-Westfalia – Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie (Oberlandesgericht Düsseldorf), Saksonia – Wyższy Sąd Krajowy w Dreźnie (Oberlandesgericht Dresden), albo przy Ministerstwie Sprawiedliwości danego kraju związkowego. W całych Niemczech działa łącznie 17 punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej. Oprócz obsługi wniosków przychodzących i wychodzących federalny punkt kontaktowy odpowiada za koordynację sieci krajowej i organizowanie specjalnych wydarzeń, takich jak Europejski Dzień Sprawiedliwości i spotkania niemieckich uczestników europejskiej sieci sądowej.

Zadania są rozdzielane wewnętrznie między punkty kontaktowe znajdujące się w krajach związkowych oraz federalny punkt kontaktowy. Federalny punkt kontaktowy odpowiada na zapytania dotyczące niemieckiego prawa cywilnego lub handlowego oraz ogólnej organizacji systemu sądowego. Na zapytania dotyczące konkretnej sprawy odpowiada jednak zazwyczaj federalny punkt kontaktowy znajdujący się w tym kraju związkowym, w którym toczy się postępowanie. Wszystkie punkty kontaktowe w Niemczech mają jednak równy status, co oznacza, że można się skontaktować z każdym spośród 17 punktów w przypadku wszystkich rodzajów zapytań, a w razie potrzeby federalny punkt kontaktowy również może zapewnić pomoc w konkretnych sprawach. Ten wewnętrzny podział zadań gwarantuje, że na dane pytanie odpowie najbardziej odpowiedni punkt kontaktowy.

Oprócz punktów kontaktowych w Niemczech działa czterech sędziów udzielających sądom niemieckim wsparcia w obszarze rozporządzenia (UE) 2019/1111 (rozporządzenie Bruksela II ter). Ich obowiązki również są rozdzielone wewnętrznie według krajów związkowych. Zapytania zewnętrzne można kierować do dowolnego z czterech sędziów łącznikowych. W razie potrzeby autor pytania zostanie następnie bezzwłocznie skierowany do odpowiedniej osoby lub osób na podstawie wewnętrznego podziału zadań, jak również umiejętności językowych, szczególnych kompetencji i wiedzy fachowej w odniesieniu do konkretnej sprawy.

Ponadto niemiecki oficer łącznikowy we francuskim Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiada za niemiecko-francuską wzajemną pomoc prawną. Jeżeli w indywidualnych przypadkach wystąpią trudności z francuskimi wnioskami o wzajemną pomoc prawną lub zaistnieje potrzeba ustalenia przepisów prawa francuskiego, oprócz punktów kontaktowych można zwrócić się o pomoc do niemieckiego oficera łącznikowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) decyzji Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającej Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych ostatnio zmienionej decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą decyzję Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych Niemcy wyznaczyły Federalną Izbę Adwokacką (Bundesrechtsanwaltskammer), Federalną Izbę Notarialną (Bundesnotarkammer), Izbę Rzeczników Patentowych (Patentanwaltskammer), Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów (Deutscher Anwaltverein), Niemieckie Stowarzyszenie Komorników Sądowych (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) oraz Niemieckie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych (Bund Deutscher Rechtspfleger) na członków europejskiej sieci sądowej.

Członkami europejskiej sieci sądowej w Niemczech są również organy centralne wskazane w rozporządzeniu (UE) 2020/1784 dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (rozporządzenie w sprawie doręczania dokumentów) oraz w rozporządzeniu (UE) 2020/1783 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (rozporządzenie w sprawie przeprowadzania dowodów). Wspomniane organy centralne wraz z organami administracji wymiaru sprawiedliwości krajów związkowych dostarczają sądom aktualnych informacji dotyczących pomocy prawnej w sprawach cywilnych. Wprowadzają one również dodatkowe środki i zapewniają sądom wsparcie w zakresie doręczania pism sądowych i przeprowadzania dowodu w sprawach z elementem zagranicznym. Ponadto członkami europejskiej sieci sądowej są również organ centralny w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (rozporządzenie Bruksela II ter) oraz organ centralny w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (rozporządzenie w sprawie zobowiązań alimentacyjnych).

Szczegółowe informacje na temat europejskiej sieci sądowej w Niemczech oraz wykaz kontaktów można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.