Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

O sieci

Niemcy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

W związku z federalną strukturą Niemiec oprócz federalnego punktu kontaktowego europejskiej sieci sądowej każdy kraj związkowy ma swoje punkty kontaktowe. Federalny punkt kontaktowy znajduje się przy Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz). W zależności od struktury organizacyjnej kraju związkowego punkty kontaktowe w krajach związkowych znajdują się albo przy sądzie, np. Bawaria – Wyższy Sąd Krajowy w Monachium (Oberlandesgericht München), Brema – Sąd Krajowy w Bremie (Landgericht Bremen), Hamburg – Sąd Rejonowy w Hamburgu (Amtsgericht Hamburg), Hesja – Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Dolna Saksonia – Wyższy Sąd Krajowy w Celle (Oberlandesgericht Celle), Nadrenia Północna-Westfalia – Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie (Oberlandesgericht Düsseldorf), Saksonia – Wyższy Sąd Krajowy w Dreźnie (Oberlandesgericht Dresden), albo przy Ministerstwie Sprawiedliwości danego kraju związkowego. W całych Niemczech działa łącznie 17 punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej. Oprócz obsługi wniosków przychodzących i wychodzących federalny punkt kontaktowy odpowiada za koordynację sieci krajowej i organizowanie specjalnych wydarzeń, takich jak Europejski Dzień Sprawiedliwości i spotkania niemieckich uczestników europejskiej sieci sądowej.

Zadania są rozdzielane wewnętrznie między punkty kontaktowe znajdujące się w krajach związkowych oraz federalny punkt kontaktowy. Federalny punkt kontaktowy odpowiada na zapytania dotyczące niemieckiego prawa cywilnego lub handlowego oraz ogólnej organizacji systemu sądowego. Na zapytania dotyczące konkretnej sprawy odpowiada z kolei punkt kontaktowy znajdujący się w tym kraju związkowym, w którym toczy się postępowanie. Wszystkie punkty kontaktowe w Niemczech mają jednak równy status, co oznacza, że można się skontaktować z każdym spośród 17 punktów w przypadku wszystkich rodzajów zapytań, a w pewnych okolicznościach federalny punkt kontaktowy również może zapewnić pomoc w konkretnych sprawach. Ten wewnętrzny podział zadań gwarantuje, że na dane pytanie odpowie najbardziej odpowiedni punkt kontaktowy.

Oprócz punktów kontaktowych w Niemczech działa czterech sędziów łącznikowych (Verbindungsrichter), udzielających sądom niemieckim wsparcia w obszarze rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 (rozporządzenie Bruksela II bis). Ich obowiązki również są rozdzielone wewnętrznie według krajów związkowych. Zapytania zewnętrzne można kierować do dowolnego z czterech sędziów łącznikowych. W razie potrzeby autor pytania zostanie następnie bezzwłocznie skierowany do odpowiedniej osoby lub osób na podstawie wewnętrznego podziału zadań, jak również umiejętności językowych, szczególnych kompetencji i wiedzy fachowej w odniesieniu do konkretnej sprawy.

Ponadto niemiecki oficer łącznikowy we francuskim Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiada za niemiecko-francuską wzajemną pomoc prawną. Jeżeli w indywidualnych przypadkach wystąpią trudności z francuskimi wnioskami o wzajemną pomoc prawną lub zaistnieje potrzeba ustalenia przepisów prawa francuskiego, oprócz punktów kontaktowych można zwrócić się o pomoc do niemieckiego oficera łącznikowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) decyzji Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającej Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych ostatnio zmienionej decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą decyzję Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych Niemcy wyznaczyły Federalną Izbę Adwokacką (Bundesrechtsanwaltskammer), Federalną Izbę Notarialną (Bundesnotarkammer), Izbę Rzeczników Patentowych (Patentanwaltskammer), Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów (Deutscher Anwaltverein), Niemieckie Stowarzyszenie Komorników Sądowych (Deutscher Anwaltverein) oraz, w 2014 r., Niemieckie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych (Bund Deutscher Rechtspfleger) na członków europejskiej sieci sądowej.

Członkami europejskiej sieci sądowej w Niemczech są również organy centralne wskazane w rozporządzeniu (WE) nr 1393/2007 dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (rozporządzenie o przeprowadzaniu dowodów). Wspomniane organy centralne wraz z organami administracji wymiaru sprawiedliwości krajów związkowych dostarczają sądom aktualnych informacji dotyczących pomocy prawnej w sprawach cywilnych. Wprowadzają one również dodatkowe środki i zapewniają sądom wsparcie w zakresie doręczania pism sądowych i przeprowadzania dowodu w sprawach z elementem zagranicznym. Ponadto członkami europejskiej sieci sądowej są również organ centralny w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (rozporządzenie Bruksela II bis) oraz organ centralny w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (rozporządzenie w sprawie zobowiązań alimentacyjnych).

Szczegółowe informacje na temat europejskiej sieci sądowej w Niemczech oraz wykaz kontaktów można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Ostatnia aktualizacja: 20/09/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.