O sieci

Grecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Struktura sieci

Liczba punktów kontaktowych: wyznaczono dwadzieścia dwa punkty kontaktowe. Dziewiętnastoma z tych punktów są sędziowie wchodzący w skład sieci krajowej, którzy wykonują jednocześnie swoje obowiązki sędziowskie. Funkcję trzech pozostałych punktów kontaktowych pełnią urzędnicy w Ministerstwie Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka, a mówiąc dokładniej – w Departamencie Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych, który działa jako organ centralny do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (rozporządzenie Bruksela II bis; uzupełniające Konwencję dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę podpisaną w 1980 r. w Hadze), rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 (dotyczącego zobowiązań alimentacyjnych) oraz dyrektywy 2002/8/WE (dotyczącej pomocy prawnej), a także jako jednostka centralna do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 (dotyczącego przeprowadzania dowodu) i rozporządzenia Rady (WE) nr 1393/2007 (dotyczącego doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych).

Sieć krajowa: ustanowiono nieoficjalną sieć krajową o scentralizowanej strukturze, w skład której wchodzą przede wszystkim: organ centralny, sędziowie z Aten i trzej przedstawiciele zawodów prawniczych (samorządy zawodowe adwokatów, komorników sądowych i notariuszy). Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych jest odpowiedzialny za monitorowanie pracy europejskiej sieci sądowej i koordynację pracy punktów kontaktowych na szczeblu krajowym w odniesieniu do zobowiązań Grecji w ramach europejskiej sieci sądowej oraz treści umieszczanych na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”. W szczególności dzięki krajowym punktom kontaktowym sieci opracowywane są arkusze informacyjne, aktualizowane – oficjalne powiadomienia Grecji na temat przepisów unijnych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, wypełniane – kwestionariusze przekazywane przez europejską sieć sądową lub inne organy UE oraz udzielane odpowiedzi na zapytania innych punktów kontaktowych lub organów UE, które w dużej mierze dotyczą wdrażania prawa Unii w Grecji.

Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych koordynuje cykliczne spotkania, które są organizowane zwykle dwa do czterech razy w roku. Celem tych spotkań jest wymiana opinii, doświadczeń i informacji. Program spotkań dotyczy przede wszystkim tematów omawianych na spotkaniach europejskiej sieci sądowej na szczeblu europejskim, potencjalnych problemów we wdrażaniu przepisów UE (rozporządzeń i dyrektyw) na szczeblu krajowym oraz zobowiązań Grecji w ramach europejskiej sieci sądowej i europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”, jak wspomniano powyżej.

Rozpowszechnianie informacji wśród obywateli

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka zawiera specjalne odniesienie do europejskiej sieci sądowej. Trwają prace nad aktualizacją strony, tak aby zapewnić pełny i jasny opis roli europejskiej sieci sądowej i jej przydatności w kontekście przepisów UE dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Na szczeblu krajowym informacje na temat przepisów UE w sprawach cywilnych i handlowych rozpowszechnia się poprzez dystrybucję drukowanych materiałów europejskiej sieci sądowej oraz organizację seminariów i konferencji w Atenach i innych greckich miastach poświęconych zmianom w przepisach europejskich w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz skutkom tych zmian na szczeblu krajowym (członkowie sieci krajowej czasami uczestniczą w tych spotkaniach jako główni prelegenci). Wydarzenia te organizowane są pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz izb adwokackich z całego kraju, Krajowego Instytutu Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, organizacji zajmujących się prawem cywilnym i handlowym itd.

Ponadto konferencje organizowane z okazji Europejskiego Dnia Sprawiedliwości mają na celu rozpoczęcie dialogu na temat postępów w zakresie inicjatyw ustawodawczych UE oraz uczulenie europejskich prawników praktyków na te kwestie. W ostatnich latach wydarzenie to było niemal corocznie organizowane pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Ostatnia aktualizacja: 11/12/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.