O sieci

Irlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Punkty kontaktowe

W Irlandii istnieją dwa punkty kontaktowe: jeden dla sądów rejonowych (District Courts) i sądów okręgowych (Circuit Courts) oraz jeden dla sądów wyższej instancji, tj. Wysokiego Trybunału (High Court), Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal) oraz Sądu Najwyższego (Supreme Court). Punkty kontaktowe ściśle ze sobą współpracują w kwestiach związanych z funkcjonowaniem sieci. Punkty kontaktowe w Irlandii mieszczą się w siedzibie Służby Sądowniczej (Courts Service) w Dublinie. Mimo że każdy sąd funkcjonuje w sposób odrębny, zakresy zadań punktów kontaktowych pokrywają się. Każdy z nich ponosi jednak osobno odpowiedzialność za obsługę sieci w ramach swojej dyrekcji. Zapytania za pośrednictwem europejskiej sieci sądowej należy kierować do odpowiedniego punktu kontaktowego, który obsługuje określony sąd. Punkty kontaktowe działają w osobnych biurach, lecz w ramach dyrekcji Służby Sądowniczej Irlandii w Dublinie. Obsługa sieci łączy się z innymi zadaniami. Punkty kontaktowe mogą się jednak zwracać o pomoc i wsparcie do innych pracowników w kwestiach związanych z siecią. Punkty kontaktowe utrzymują stały kontakt mailowy, telefoniczny i bezpośredni z członkami europejskiej sieci sądowej w Irlandii, w tym z organami centralnymi, Dyrektorem ds. Operacyjnych (Director of Operations) Sądu Najwyższego i Wysokiego Trybunału oraz z Dyrektorem ds. Reform i Rozwoju (Director of Reform and Development) Służby Sądowniczej [członkowie określeni w art. 2 ust. 1 lit. d)]; oraz z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i Reformy Prawa [członkowie określeni w art. 2 ust. 1 lit. d)]. Punkty kontaktowe pozostają również w regularnym kontakcie z wyznaczonymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości w kwestiach związanych z rozwojem europejskiej sieci sądowej.

Funkcjonowanie europejskiej sieci sądowej w Irlandii

W Irlandii nie istnieje formalna sieć krajowa. Funkcjonuje za to sieć osób będących ekspertami w konkretnych obszarach polityki, do których punkt kontaktowy może się zwracać, aby uzyskać odpowiedzi na zadane zapytania.

Punkt kontaktowy ściśle współpracuje z innymi podmiotami będącymi członkami rozszerzonej sieci irlandzkiej, w szczególności z sędziami posiadających wiedzę specjalistyczną umiejętności w określonych dziedzinach prawa lub odpowiedzialnych za realizację współpracy międzynarodowej. Z punktami kontaktowymi można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej. Punkt kontaktowy zapewnia przeprowadzenie konsultacji z odpowiednimi ekspertami w dziedzinie polityki, administracji i prawa na potrzeby spotkań w ramach sieci oraz – w razie potrzeby – udostępnia materiały ze spotkań i najważniejszych prac.

Punkt kontaktowy utrzymuje również stały kontakt z Ministerstwem Sprawiedliwości w kwestiach związanych z polityką oraz z organem centralnym w zakresie zobowiązań alimentacyjnych wobec członków rodziny, jak również spraw transgranicznych.

Udzielanie informacji

Irlandia nie posiada strony internetowej poświęconej europejskiej sieci sądowej. Informacje są udzielane za pośrednictwem strony internetowej Służby Sądowniczej i innych istniejących stron poszczególnych irlandzkich Ministerstw. Punkt kontaktowy współpracuje z innymi podmiotami oraz Ministerstwami, zapewniając państwom członkowskim należącym do europejskiej sieci sądowej oraz samej europejskiej sieci sądowej dostęp do różnych źródeł informacji.

Ostatnia aktualizacja: 12/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.