Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

O sieci

Włochy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Siedziba włoskiego oddziału Europejskiej Sieci Sądowej znajduje się przy włoskim Ministerstwie Sprawiedliwości, w Biurze ds. Międzynarodowej i Współpracy Sądowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Międzynarodowych i Współpracy Sądowej, Departament Wymiaru Sprawiedliwości.

We Włoszech działa sześć punktów kontaktowych.

Koordynuje je urzędnik sądowy w randze magistrato (prokurator lub sędzia).

Punkty kontaktowe pozostają w stałym kontakcie z innymi członkami sieci, z którymi współpracują przy rozpatrywaniu wniosków o współpracę lub przygotowywaniu informacji praktycznych publikowanych w portalu „e-Sprawiedliwość”.

Pozostałymi członkami włoskiej sieci są:

– Departament ds. Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich i Sprawiedliwości Społecznej (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

– Dyrekcja Generalna ds. Zautomatyzowanych Systemów Informacyjnych (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, punkt kontaktowy portalu „e-Sprawiedliwość”);

– organ centralny ds. doręczania pism sądowych;

– Krajowa Rada Adwokacka (Consiglio Nazionale Forense);

– Włoska Rada Notarialna (Consiglio Italiano del Notariato).

Punkty kontaktowe Europejskiej Sieci Sądowej są również powiązane z:

– włoską Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (Scuola Superiore della Magistratura);

– włoskim oddziałem Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net);

– włoskim systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym;

– Pietrem Franziną, profesorem prawa prywatnego międzynarodowego na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore, ekspertem doradzającym punktom kontaktowym.

Co do zasady włoscy członkowie sieci spotykają się raz w roku.

Punkty kontaktowe udzielają pomocy organom i urzędnikom sądowym zajmującym się sprawami transgranicznymi.

Wszystkie publikacje przesyłane przez Komisję (broszury, informacje zbiorcze itd.) są przekazywane organom i urzędnikom sądowym oraz zainteresowanym stronom.

Czasami punkty kontaktowe przyjmują delegacje z innych państw członkowskich odwiedzające Włochy w ramach szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Informacje o sieci są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Wykaz organów przewidzianych w najistotniejszych przepisach dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych:

rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.

dyrektywa nr 8/2003 w sprawie pomocy prawnej

W obu przypadkach organem centralnym we Włoszech jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia)

Departament Spraw Sądowych (Dipartimento Affari di Giustizia)

Dyrekcja Generalna do Spraw Międzynarodowych i Współpracy Sądowej – Biuro I, Międzynarodowa Współpraca Sądowa (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I, Cooperazione Giudiziaria Internazionale),

Via Arenula 70,

00186 Rome

Tel.: +39 06 68852480 +39 06 68852517

Faks: +39 06 68897529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

– rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania dokumentów

Organem centralnym we Włoszech jest:

Jednolita Izba Komornicza przy Sądzie Apelacyjnym w Rzymie (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52,

00192 Rome

Tel.: +39 06 328361

Faks: +39 06 328367933

– rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. („rozporządzenie Bruksela II bis”)

– rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. (zobowiązania alimentacyjne)

Organem centralnym we Włoszech jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia)

Departament ds. Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich i Sprawiedliwości Społecznej (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

Via Damiano Chiesa, 24,

00136 Rome

Tel.: +39 06 68188 535/331/326

Faks: +39 06 68808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Ostatnia aktualizacja: 20/01/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.