O sieci

Litwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Osobą odpowiedzialną za kontakty w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych jest prawnik z Grupy ds. Prawa Międzynarodowego w Ministerstwie Sprawiedliwości, który pełni również funkcje organu centralnego lub właściwego organu przewidzianego w instrumentach UE w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Poza wymienionymi funkcjami osoba odpowiedzialna za kontakty wykonuje również zadania związane ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, jak przewidziano zarówno w instrumentach UE, jak i w międzynarodowych umowach wielostronnych i dwustronnych. Osoba ta uczestniczy również w działaniach grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej zajmujących się sprawami cywilnymi.

Na Litwie nie powstała żadna formalna krajowa struktura wymiaru sprawiedliwości skupiająca krajowych członków sieci. Współpraca i komunikacja w sprawach dotyczących sieci odbywa się zwykle doraźnie drogą mailową.

Przekazywane przez Komisję Europejską informacje na temat spotkań w ramach sieci oraz innych kwestii dotyczących jej działalności trafiają do wyznaczonej w Ministerstwie Sprawiedliwości osoby odpowiedzialnej za kontakty w ramach sieci, która następnie przekazuje te informacje właściwym organom krajowym lub sądom (za pośrednictwem Krajowej Administracji Sądowej) w zależności od zagadnienia lub tematu spotkania. Dzięki temu informacje i pytania dotyczące sieci docierają do odpowiedniego organu.

W stosownych przypadkach osoba odpowiedzialna za kontakty i przedstawiciele właściwych organów krajowych oraz sądy pozostają w kontakcie i rozwiązują problemy nie tylko drogą mailową, ale również telefonicznie. Osoba odpowiedzialna za kontakty odpowiada osobiście na zapytania otrzymane od osób odpowiedzialnych za kontakty z innych państw albo niezwłocznie przekazuje te zapytania do właściwego organu, który udzieli odpowiedzi; osoba odpowiedzialna za kontakty koordynuje również wysłanie odpowiedzi osobie, która wystosowała zapytanie. Ponadto osoba odpowiedzialna za kontakty wspiera sądy w udzielaniu odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące współpracy z innymi państwami członkowskimi, które pojawiają się w trakcie ich pracy, oraz kieruje przedstawicieli sądów lub osoby składające wnioski do odpowiednich sekcji portalu e‑sprawiedliwość w celu wyszukania potrzebnych informacji.

Na Litwie członkami sieci lub organami centralnymi odpowiedzialnymi za realizację zadań określonych w rozporządzeniu są: Ministerstwo Sprawiedliwości (wraz z odpowiednimi departamentami wewnętrznymi), sędziowie łącznikowi, Krajowa Administracja Sądowa, Służba Państwowej Pomocy Prawnej, Państwa Służba ds. Ochrony Praw Dziecka i Przysposobienia Dzieci, Litewska Izba Komornicza, Litewska Izba Notarialna oraz Rada Krajowego Funduszu Ubezpieczenia Społecznego – Oddział w Możejkach.

Ostatnia aktualizacja: 10/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.