O sieci

Luksemburg
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

W Luksemburgu struktura punktów kontaktowych i podmiotów należących do europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych („sieć”) przedstawia się następująco:

Punkty kontaktowe

– Punkt kontaktowy wyznaczony przy Prokuraturze Generalnej (Parquet Général) zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) wykonuje zadania w zakresie „współpracy sądowej”, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), art. 5 ust. 2 lit. a)–c) oraz art. 5 ust. 3 i 4 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych.

Sędzia pracujący w Prokuraturze Generalnej rozpatruje wnioski o udzielenie informacji i wnioski dotyczące współpracy sądowej składane w ramach sieci.

Punkt kontaktowy przy Prokuraturze Generalnej pełni również funkcję organu centralnego, w szczególności w kontekście rozporządzenia (WE) nr 4/2009 i Konwencji haskiej z 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny.

– Punkt kontaktowy wyznaczony przy Ministerstwie Sprawiedliwości wykonuje zadania administracyjne, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), art. 5 ust. 2 lit. d)–e), art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 14, 15 i 18 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych.

Punkt kontaktowy przy Ministerstwie Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za podejmowanie następczych działań administracyjnych, koordynacyjnych i komunikacyjnych we współpracy Komisją Europejską, a ściślej rzecz biorąc – we współpracy z sekretariatem sieci oraz z członkami sieci na szczeblu krajowym.

Członkowie sieci:

– Eksperci wyznaczeni zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji Rady 2001/470/WE ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych.

– Izby zrzeszające wyznaczone zgodnie z art. 2 i 5a decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych.

  • Komornicy sądowi (huissiers de justice) reprezentowani przez Izbę Komorniczą (Chambre des huissiers de justice) Wielkiego Księstwa Luksemburga.
  • Adwokaci (avocats) reprezentowani przez Izbę Adwokacką Luksemburga (Barreau de Luxembourg) i Izbę Adwokacką Diekirch (Barreau de Diekirch).
  • Notariusze (notaires) reprezentowani przez Izbę Notarialną (Chambre des notaires) Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Interakcja między punktami kontaktowymi a członkami sieci:

W Luksemburgu nie ustanowiono sformalizowanej sieci na szczeblu krajowym.

Członków sieci zaprasza się do udziału w jej posiedzeniach w zależności od problematyki, która ma zostać omówiona w ich trakcie.

Wymiana informacji i koordynacja między członkami sieci a punktami kontaktowymi odbywa się za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu lub drogą telefoniczną.

Ostatnia aktualizacja: 14/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.