Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

O sieci

Irlandia Północna
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Punkty kontaktowe

Utworzono po jednym punkcie kontaktowym dla każdej z czterech jurysdykcji w Zjednoczonym Królestwie. Ze względu na to, że każda jurysdykcja jest odrębna, zakres pracy punktów kontaktowych nie pokrywa się, a każdy z nich ponosi wyłączną odpowiedzialność za sieć w ramach swojej jurysdykcji. Zapytania za pośrednictwem Europejskiej Sieci Sądowej należy kierować do odpowiedniego punktu kontaktowego dla danej jurysdykcji.

Punkt kontaktowy działa przy Departamencie Sprawiedliwości Irlandii Północnej. Punkt kontaktowy nie pracuje nad sprawami związanymi z siecią w pełnym zakresie, lecz może zwrócić się o pomoc do szeregu współpracowników zajmujących się sprawami operacyjnymi i kwestiami z zakresu polityki. Działalność sieci łączy się z szeregiem innych zadań.

Funkcjonowanie Europejskiej Sieci Sądowej w Irlandii Północnej

W Irlandii Północnej nie utworzono formalnej sieci krajowej. W ramach Departamentu Sprawiedliwości powstała jednak sieć osób będących ekspertami w konkretnych obszarach polityki. Punkt kontaktowy dysponuje również rozległą siecią kontaktów nawiązanych z innymi odpowiednimi departamentami, do których może kierować zapytania, które nie są związane z właściwością departamentu, przy którym działa punkt kontaktowy. Ponieważ Irlandia Północna stanowi małą jurysdykcję, punkt kontaktowy dysponuje dobrze rozwiniętą siecią wewnętrznych kontaktów, które mogą zapewnić mu pomoc w udzieleniu odpowiedzi na większość otrzymanych zapytań i wniosków o udzielenie informacji.

Najskuteczniejszym sposobem przekazywania wniosków i informacji jest poczta elektroniczna. Pozwala ona na szybkie przekazywanie kompletnych wiadomości, w szczególności do zewnętrznych osób wyznaczonych do kontaktów, i tym samym na zapewnienie, aby odpowiedni pracownicy dysponowali informacjami niezbędnymi do udzielenia pomocy w odpowiadaniu na zapytania.

Punkt kontaktowy zapewnia przeprowadzenie konsultacji z odpowiednimi ekspertami w dziedzinie polityki, administracji i prawa po otrzymaniu zapytań i przed spotkaniami w ramach sieci. W stosownych przypadkach udostępnia się notatki z tych spotkań oraz informacje dotyczące istotnych punktów wymagających podjęcia działań.

Udzielanie informacji

W Irlandii Północnej nie utworzono krajowej strony internetowej poświęconej Europejskiej Sieci Sądowej. Informacji udziela się za pośrednictwem innych istniejących stron internetowych. Coraz częściej odsyła się do portalu e-Sprawiedliwość. Punkt kontaktowy współpracuje z innymi podmiotami udostępniającymi źródła informacji, w tym ze Służbą Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), jako że jej strona internetowa zawiera na przykład informacje na temat funkcjonowania sieci, informacje na temat wykonywania zagranicznych orzeczeń, europejskich postępowań w sprawie drobnych roszczeń i nakazu zapłaty itp. Strona internetowa rządu Irlandii Północnej (http://www.nidirect.gov.uk) również zawiera informacje dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Korzysta się ze sposobności, aby zwiększać świadomość istnienia Europejskiej Sieci Sądowej i stron internetowych w portalu „e-Sprawiedliwość” przy okazji odpowiednich spotkań i konferencji oraz w stosownych publikacjach.

Ostatnia aktualizacja: 03/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.