O sieci

Polska
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

W Polsce działa 12 punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Jeden punkt kontaktowy zlokalizowany jest w Ministerstwie Sprawiedliwości a pozostałe punkty kontaktowe znajdują się w jedenastu sądach okręgowych i obejmują właściwość przełożonych nad nimi sądów apelacyjnych (dalej: „sądowe punkty kontaktowe”).

Punkt kontaktowy w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiada na zapytania dotyczące polskiego prawa cywilnego lub handlowego oraz przekazuje właściwemu sądowemu punktowi kontaktowemu pytania dotyczące realizacji wniosku o pomoc prawną, jeżeli pytanie nie zostało przekazane bezpośrednio sądowemu punktowi kontaktowemu.

Punkt kontaktowy w Ministerstwie Sprawiedliwości otrzymuje informacje przekazywane przez Komisję Europejską na temat spotkań w ramach sieci oraz innych kwestii, a następnie przekazuje te informacje właściwym organom krajowym lub sądom, w zależności od zagadnienia lub tematu spotkania.

Koordynację działalności punktów kontaktowych w Polsce zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

W skład Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych wchodzą także sędziowie koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, którzy wspomagają osoby pełniące funkcję sądowych punktów kontaktowych. Sędzia koordynator wykonuje swoje zadania we wszystkich sądach na obszarze właściwości danego sądu okręgowego, tj. w sądzie okręgowym i sądach rejonowych położonych w tym okręgu, a jeżeli w danym okręgu sądowym znajduje się siedziba sądu apelacyjnego – koordynator wykonuje swoje czynności także w tym sądzie.

Członkami Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych są również organy centralne wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (wersja przekształcona); w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona); organ centralny w rozumieniu Rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (przekształcenie) oraz organ centralny w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 15/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.