Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

O sieci

Rumunia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Sieć Lokalnych Korespondentów ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) powołano w 2001 r. na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, w oparciu o model europejskiej sieci sądowej. W marcu 2004 r., na mocy dwóch zarządzeń Ministra Sprawiedliwości, zreorganizowano sieć, tworząc dwie sieci wyspecjalizowane: rumuńską sieć sądową w sprawach karnych (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) – odpowiadającą europejskiej sieci sądowej – oraz rumuńską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) – odpowiadającą europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Wielokrotnie przeprowadzono reorganizację obu sieci (w latach 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 i 2019) w następstwie zmian w odpowiednich przepisach UE i zmian personalnych w krajowym systemie sądowym.

Ostatnią aktualizację przeprowadzono na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 1929/C z dnia 29 maja 2014 r. zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą decyzję Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. Zarządzenie opracowano zgodnie z rozporządzeniem rządowym nr 123/2007 w sprawie niektórych środków zacieśniania współpracy sądowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zatwierdzonym ze zmianami ustawą nr 85/2008.

Rumuńska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych odpowiada europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych na poziomie krajowym.

Rumunia wyznaczyła dwa krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych wchodzą w skład struktury Ministerstwa Sprawiedliwości, co gwarantuje realizację obowiązków europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Zgodnie z art. 6 [decyzji Rady 2001/470/WE] rumuńska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych obejmuje jednego sędziego z Izby Cywilnej I i jednego sędziego z Izby Cywilnej II (dawniej Izba Gospodarcza) Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie); po jednym sędzim z każdej z izb cywilnych I i izb cywilnych II (dawniej izby gospodarcze) sądów apelacyjnych; jednego sędziego z każdego z sądów szczególnych lub izb rodzinnych i nieletnich specjalizujących się w sprawach cywilnych związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę i przyznawaniem odszkodowań na rzecz ofiar przestępstw; urzędników Dyrekcji ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej, którzy wypełniają również obowiązki Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu centralnego w obszarze międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, oraz po jednym wyznaczonym przedstawicielu każdego ze stowarzyszeń zawodowych notariuszy (notari), komorników (executori judecătoreşti) i adwokatów (avocaţi) w Rumunii. Krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych są członkami rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Sędziów będących członkami rumuńskiej sieci sądowej wyznaczono decyzją Najwyższej Rady Sądownictwa (Consiliul Superior al Magistraturii).

Od 2001 r. Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowała dużą liczbę seminariów i spotkań roboczych członków sieci, wykorzystując własne zasoby (budżet Ministerstwa Sprawiedliwości). W szczególności od 2007 r. takie wydarzenia zorganizowano w ramach ponad 15 programów europejskich sfinansowanych przez Komisję Europejską. Ponadto przedstawiciele rumuńskiej sieci sądowej regularnie uczestniczą w spotkaniach europejskiej sieci sądowej.

Wykaz członków rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych znajduje się w załączniku do zarządzenia nr 4008/C z dnia 9.10.2019 r. Załącznik stanowi integralną część zarządzenia.

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, sędziowie Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości, sądów apelacyjnych, sądów szczególnych/izb rodzinnych i nieletnich, Sądu Okręgowego w Bukareszcie (sędziowie łącznikowi w międzynarodowej sieci sędziów orzekających w sprawach dotyczących kwestii przewidzianych w konwencji haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę oraz wyznaczony sędzia z Komisji ds. Przyznawania Odszkodowań na rzecz Ofiar Przestępstw):

Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, Izba Cywilna I

Andreia-Liana CONSTANDA, Izba Cywilna I

Roxana POPA, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Alba Iulia (Curtea de Apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Izba Cywilna I

Nicolae DURBACĂ, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Bacău

Cristina-Mădălina RADU, Izba Cywilna I

Loredana ALBESCU, Izba Cywilna II – właściwa w sprawach administracyjnych i podatkowych

Sąd Apelacyjny w Braszowie

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, Izba ds. cywilnych, ds. rodzinnych i nieletnich oraz ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Elena-Clara CIAPĂ, Izba Cywilna

Simona Petrina GAVRILĂ, Izba Cywilna

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, Izba ds. cywilnych, ds. rodzinnych i nieletnich oraz ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sąd Rodzinny i Nieletnich w Braszowie (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Sąd Apelacyjny w Bukareszcie

Antonela BRĂTUIANU, Izba Cywilna IV

Ştefan CMECIU, Izba Cywilna V

Felix Lucian ȘALAR, Izba Cywilna VI

Romeo GLODEANU, Izba Cywilna V

Bogdan CRISTEA, Izba Administracyjna i Podatkowa VIII

Sąd Okręgowy w Bukareszcie

Andreea Florina MATEESCU, Izba Cywilna V (sędzia łącznikowy w międzynarodowej sieci sędziów orzekających w sprawach dotyczących kwestii przewidzianych w konwencji haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę)

Anca Magda VOICULESCU, Izba Cywilna IV (sędzia łącznikowy w międzynarodowej sieci sędziów orzekających w sprawach dotyczących kwestii przewidzianych w konwencji haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę)

Luminița TÂRȚĂU, Izba Karna I, Komisja ds. Przyznawania Odszkodowań na rzecz Ofiar Przestępstw – Sąd Okręgowy w Bukareszcie

Sąd Apelacyjny w Klużu

Denisa-Livia BĂLDEAN, prezes

Axente-Irinel ANDREI, prezes Izby Cywilnej II właściwej w sprawach administracyjnych i podatkowych

Sąd Apelacyjny w Konstancy

Daniela PETROVICI, Izba Cywilna I

Ecaterina GRIGORE, Izba Cywilna II właściwa w sprawach administracyjnych i podatkowych

Sąd Apelacyjny w Krajowej

Adina-Georgeta PONEA, prezes

Lotus GHERGHINĂ, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Gałaczu

Aneta-Luminița CRISTEA, Izba Cywilna I

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, Izba Cywilna II

Andreea ARHIP, Izba Cywilna II

Alexandru BLEOANCĂ, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Jassach

Claudia Antoanela SUSANU, Izba Cywilna

Elena Crizantema PANAINTE, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Alina Gianina PRELIPCEAN, Izba Administracyjna i Podatkowa

Sąd Apelacyjny w Oradei

Dorina Mihaela BEREȘ, Izba Cywilna I

Marcela FILIMON, Izba Cywilna II właściwa w sprawach administracyjnych i podatkowych

Sąd Apelacyjny w Piteşti

Corina PINCU IFRIM, Izba Cywilna I

Dumitru VĂDUVA, Izba Cywilna II właściwa w sprawach administracyjnych i podatkowych

Mariana VÂRGĂ, Izba Cywilna, Sąd Okręgowy w Ardżeszu

Elena Cristina LUNGU, Izba Cywilna, Sąd Okręgowy w Vâlcei

Sąd Apelacyjny w Ploeszti

Andra Corina BOTEZ, prezes

Adriana Maria RADU, Izba Cywilna I

Aida Liliana STAN, Izba Cywilna II właściwa w sprawach administracyjnych i podatkowych

Sąd Apelacyjny w Suczawie

Ştefania Fulga ANTON, Izba Cywilna I

Daniela MITREA MUNTEA, Izba Cywilna II właściwa w sprawach administracyjnych i podatkowych

Sąd Apelacyjny w Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, Izba Cywilna II właściwa w sprawach administracyjnych i podatkowych

Loredana BERINDEAN, prezes Izby Cywilnej I, Sąd Rejonowy w Târgu Mureș

Sąd Apelacyjny w Timişoarze

Cristian PUP, Izba Cywilna I

Ștefan LUCACIUC, Izba Cywilna II

Florin MOŢIU, Izba Cywilna II

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Ministerstwo Sprawiedliwości

Viviana ONACA, dyrektor, Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej

Ioana BURDUF (prawniczka pełniąca funkcję sędziego lub prokuratora), Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, którzy wypełniają obowiązki Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu centralnego w obszarze międzynarodowej współpracy sądowej i którzy pełnią funkcję sekretariatu sieci

Camelia TOBĂ (prawniczka pełniąca funkcję sędziego lub prokuratora), Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej

Flavius George PĂNCESCU (prawnik pełniący funkcję sędziego lub prokuratora), Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – jeden przedstawiciel wyznaczony przez każdego z przewodniczących Rumuńskiej Krajowej Unii Notariatu, Rumuńskiej Krajowej Rady Komorniczej i Krajowej Unii Palestry Rumuńskiej.

Octavian ROGOJANU, notariusz (notar public), sekretarz Rady Rumuńskiej Krajowej Unii Notariatu

Constantin Adrian STOICA, komornik, Rumuńska Krajowa Rada Komornicza (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, adwokat, Krajowa Unia Palestry Rumuńskiej (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.