Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

O sieci

Szkocja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Punkty kontaktowe

Utworzono po jednym punkcie kontaktowym dla każdej z czterech jurysdykcji w Zjednoczonym Królestwie. Ze względu na to, że każda jurysdykcja jest odrębna, zakres pracy punktów kontaktowych nie pokrywa się, a każdy z nich ponosi wyłączną odpowiedzialność za sieć w ramach swojej jurysdykcji. Zapytania za pośrednictwem europejskiej sieci sądowej należy kierować do odpowiedniego punktu kontaktowego dla danej jurysdykcji.

Punkt kontaktowy dla Szkocji działa przy biurze szkockiego rządu przy UE w Brukseli. Przy wykonywaniu zadań związanych z siecią osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego może się zwrócić o pomoc do szeregu współpracowników. Działalność sieci łączy się z innymi zadaniami.

Funkcjonowanie Europejskiej Sieci Sądowej w Szkocji

W Szkocji nie utworzono formalnej sieci krajowej. W ramach Dyrekcji Wymiaru Sprawiedliwości powstała jednak sieć osób będących ekspertami w konkretnych obszarach polityki. Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego może zwrócić się do tych współpracowników, aby uzyskać odpowiedzi na konkretne zapytania.

Stworzono również sieć kontaktów w innych strukturach szkockiego rządu. Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego zwraca się do tych osób z prośbą o poradę lub odpowiedź na zapytania związane z ich pracą. W stosownych przypadkach osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego współpracuje również z innymi podmiotami spoza rządu. Przykładami takich podmiotów są Szkockie Towarzystwo Prawnicze (Law Society of Scotland) oraz Kolegium Adwokatów (Faculty of Advocates) będące samorządami zawodowymi reprezentującymi odpowiednio prawników zwanych solicitors i adwokatów (advocates). Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego nawiązała również kontakty z podmiotem reprezentującym urzędników sądowych zajmujących się wykonywaniem orzeczeń, tj. Towarzystwem Posłańców i Urzędników Sądowych (Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers, SMASO).

Najpowszechniejszym sposobem pozyskiwania i wymiany informacji jest poczta elektroniczna. Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego uczestniczy również osobiście w spotkaniach.

Zapewnia ona przeprowadzenie konsultacji z odpowiednimi ekspertami w dziedzinie polityki, administracji itp. przed spotkaniami w ramach sieci. W stosownych przypadkach udostępnia się notatki z tych spotkań oraz informacje dotyczące istotnych punktów wymagających podjęcia działań.

Udzielanie informacji

W Szkocji nie utworzono krajowej strony internetowej poświęconej Europejskiej Sieci Sądowej. Informacji udziela się za pośrednictwem innych istniejących stron internetowych. Coraz częściej odsyła się do portalu e-Sprawiedliwość. Osoba pełniąca funkcję punktu kontaktowego współpracuje z innymi podmiotami udostępniającymi źródła informacji, w tym ze Szkocką Służbą Sądów i Trybunałów (SCTS). Na stronie internetowej SCTS są dostępne wytyczne dla obywateli dotyczące roszczeń transgranicznych, w szczególności roszczeń związanych z rozporządzeniami w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego, europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Korzysta się ze sposobności, aby zwiększać świadomość istnienia Europejskiej Sieci Sądowej i stron internetowych w portalu „e-Sprawiedliwość” przy okazji odpowiednich spotkań i konferencji oraz w stosownych publikacjach.

Ostatnia aktualizacja: 03/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.