O sieci

Słowacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Członkami sieci w Słowacji są obecnie:

  • cztery punkty kontaktowe, którymi są dwaj przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) z Departamentu Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Odbor medzinárodného práva súkromného) Sekcji Prawa Międzynarodowego (Sekcia medzinárodného práva);
  • sędzia łącznikowy w zakresie prawa rodzinnego;
  • przedstawiciele innych organów centralnych określonych w instrumentach UE;

Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
Centrum Pomocy Prawnej (Centrum právnej pomoci);

  • przedstawiciele organizacji zawodowych;

Słowacka Izba Adwokacka (Slovenská advokátska komora),  
Izba Notarialna Republiki Słowackiej (Notárska komora Slovenskej republiky),  
Słowacka Izba Komornicza (Slovenská komora exekútorov);

W wyniku przyjęcia decyzji Rady 2001/470/WE ustanawiającej Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych utworzono na Słowacji sieć sądową w sprawach cywilnych (Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky) w celu zapewnienia skutecznego zaangażowania Słowacji w działalność Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Słowacka sieć sądowa w sprawach cywilnych obejmuje punkty kontaktowe (sędziów lub starszych urzędników sądowych) w każdym sądzie rejonowym (okresný súd) i sądzie okręgowym (krajský súd) oraz w Sądzie Najwyższym (Najvyšší súd).

Ostatnia aktualizacja: 06/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.