O sieci

Słowacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Sieć obejmuje:

  1. główne punkty kontaktowe, którymi są dwaj przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) z Departamentu Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Odbor medzinárodného práva súkromného) Sekcji Prawa Międzynarodowego (Sekcia medzinárodného práva); wszystkie zapytania w ramach europejskiej sieci sądowej przesyła się za pośrednictwem głównych punktów kontaktowych;
  2. sądowe punkty kontaktowe: jeden sędzia lub starszy urzędnik sądowy w każdym sądzie rejonowym (okresný súd) i sądzie okręgowym (krajský súd) oraz w Sądzie Najwyższym (Najvyšší súd);
  3. punkty kontaktowe organizacji zawodowych;
  4. dwa punkty kontaktowe w Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže);
  5. sędzia łącznikowy w zakresie prawa rodzinnego.
Ostatnia aktualizacja: 03/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.