O sieci

Hiszpania
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Funkcjonowanie Europejskiej Sieci Sądowej w Hiszpanii

W Hiszpanii, zgodnie z art. 33 ustawy 16/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie statusu przedstawiciela krajowego Hiszpanii w agencji Eurojust, sporów o właściwość, międzynarodowych sieci współpracy sądowej oraz pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości za granicą, wyznaczanie i odwoływanie hiszpańskich punktów kontaktowych na potrzeby międzynarodowych sieci współpracy sądowej należy, na warunkach przewidzianych w przepisach ustanawiających te punkty, do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do kontaktów wyznaczone mogą być jedynie osoby z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie międzynarodowej współpracy prawnej i ze znajomością, odpowiednio, języka angielskiego lub francuskiego. Dobór osób musi co najmniej zapewniać, że reprezentowane będą władza sądownicza, prokuratura (Ministerio Fiscal) i Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym celu Generalna Rada Sądownictwa (Consejo General del Poder Judicial) i Prokurator Generalny (Fiscal General del Estado) przedstawiają Ministrowi Sprawiedliwości w odniesieniu do poszczególnych zawodów propozycje, kogo należy wyznaczyć do kontaktów lub kogo z tej funkcji odwołać. Status osoby wyznaczonej do kontaktów ustaje z chwilą, gdy przestaje ona wykonywać swoje obowiązki w służbie instytucji, która zaproponowała, by powołać ją na tę funkcję. Odnośną informację przekazuje się Ministerstwu Sprawiedliwości, które z kolei informuje o tym sekretariat sieci.

Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach sieci międzynarodowej współpracy sądowej są – jako hiszpańskie punkty kontaktowe – aktywnymi pośrednikami mającymi ułatwiać współpracę między organami sądowymi różnych państw. Udzielają pomocy organom hiszpańskim oraz wszystkim pozostałym punktom kontaktowym, zapewniając informacje prawne i praktyczne wskazówki służące sprawnej współpracy sądowej. Co roku muszą też przekazywać instytucji, do której należą, statystki dotyczące swojej działalności jako hiszpańskie punkty kontaktowe.

Punkty kontaktowe

W Hiszpanii punkty kontaktowe sieci znajdują się przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Generalnej Radzie Sądownictwa oraz Prokuraturze Krajowej (Fiscalía General del Estado). Obecnie działa osiem punktów kontaktowych:

 • sześć punktów kontaktowych wyznaczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości – dwa punkty w Poddyrekcji Generalnej ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) oraz czterech referendarzy sądowych (Letrados de la Administración de la Justicia),
 • jeden punkt kontaktowy wyznaczony przez Generalną Radę Sądownictwa,
 • jeden punkt kontaktowy wyznaczony przez Prokuraturę Krajową.

Organ centralny

W Hiszpanii organem centralnym w dziedzinie międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych jest Dyrekcja Generalna ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej i Praw Człowieka (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Sędziowie łącznikowi

W Hiszpanii obowiązują już przepisy prawa, zgodnie z którymi prominentni sędziowie łącznikowi z państw członkowskich Unii Europejskiej pełnią rolę punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej i działają w tym charakterze zgodnie z art. 34 ustawy 16/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. Gdy dany sędzia traci status sędziego łącznikowego, przestaje on również pełnić rolę punktu kontaktowego sieci. Hiszpania powołała sędziów łącznikowych w następujących państwach: w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie, Maroku, Belgii, Niderlandach i Luksemburgu.

Inne organy sądowe lub administracyjne odpowiedzialne za współpracę sądową

W Hiszpanii na potrzeby międzynarodowej współpracy prawnej stworzono następujące mechanizmy wewnętrzne:

 • Hiszpańska Sieć Sądowa ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej (Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE). Sieć ta podlega Generalnej Radzie Sądownictwa i ma za zadanie wspierać hiszpańskie organy sądowe, które zwrócą się do niej o pomoc w związku z wydanymi lub otrzymanymi przez nie wnioskami o międzynarodową współpracę sądową w ramach prowadzonych postępowań. Wspiera również innych członków sieci współpracy sądowej. Jej członkowie mogą łączyć członkostwo w REJUE z członkostwem w europejskich sieciach współpracy sądowej. Hiszpańscy sędziowie należący do sekcji cywilnej REJUE są zatem jednocześnie członkami Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, a w ramach swoich obowiązków ułatwiają kontakty ze swoimi partnerami w innych państwach należących do sieci.
 • Sieć Prokuratorów ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), utworzona w 2002 r. w celu zapewnienia w poszczególnych prokuraturach regionalnych wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za kwestie związane w międzynarodową współpracą prawną.
 • Zrzeszeni w niej prokuratorzy specjalizujący się we współpracy międzynarodowej ułatwiają szybkie i skuteczne udzielanie wzajemnej pomocy prawnej, pozwalają też skanalizować taką pomoc i odpowiednio nią pokierować.
 • Sieć Referendarzy Sądowych (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) to struktura koordynująca na szczeblu krajowym ustanowiona przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2010 r. W jej skład wchodzą referendarze sądowi specjalizujący się w międzynarodowej współpracy prawnej i pomagający różnym biurom sądowym (Oficinas Judiciales) w rozwiązywaniu kwestii dotyczących międzynarodowej współpracy prawnej oraz udzielaniu odpowiedzi na zapytania w tym zakresie.

Stowarzyszenia zawodowe

W Hiszpanii istnieją następujące stowarzyszenia przedstawicieli zawodów prawniczych, które bezpośrednio przyczyniają się do stosowania unijnych aktów prawnych i instrumentów międzynarodowych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych:

 • Generalna Rada Notarialna (Consejo General del Notariado),
 • Generalna Rada Adwokacka (Consejo General de la Abogacía Española),
 • Hiszpańskie Stowarzyszenie Urzędników ds. Rejestrów Nieruchomości i Rejestrów Handlowych (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España),
 • Ogólna Rada Pełnomocników Procesowych w Hiszpanii (Consejo General de Procuradores de España).

Informacje o sieci

Na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej międzynarodowej współpracy prawnej oraz międzynarodowej pomocy sądowej znajduje się link do strony internetowej Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es).

Generalna Rada Sądownictwa w Hiszpanii opublikowała informacje na temat Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych na swojej stronie internetowej https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, gdzie można również znaleźć linki do europejskiego atlasu sądowego w sprawach cywilnych i handlowych oraz do europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.

Prokuratura Generalna zamieściła informacje temat Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych na swojej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.