O sieti

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Rakúsko zriadilo ústredné kontaktné miesto na spolkovom ministerstve spravodlivosti, oddelenie I 9, ktoré odpovedá na právne otázkyzahraničných kontaktných miest položené cez internet , plní mnohé koordinačné a organizačné úlohy a takisto organizuje a upravuje rakúske príspevky do informačných listov siete uverejnených na Európskom justičnom portáli.

Okrem toho boli za kontaktné miesta siete pre každý zo štyroch obvodov Vyššieho krajinského súdu vymenovaní dvaja sudcovia (traja pre Vyšší krajinský súd vo Viedni a traja pre Vyšší krajinský súd v Linzi), ktorí poskytujú pomoc a podporu zahraničným kontaktným miestam a rakúskym súdom v jednotlivých prípadoch cezhraničnej justičnej spolupráce (napr. ťažkosti pri cezhraničnom vykonávaní dôkazov alebo doručovaní písomností). V takýchto individuálnych prípadoch by sa preto zahraničné kontaktné miesta nemali obracať na ústredné kontaktné miesto na spolkovom ministerstve spravodlivosti, ale na príslušné miestne príslušné kontaktné miesto súdnictva. Do pôsobnosti Vyššieho krajinského súdu Viedeň patria spolkové krajiny Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland, do pôsobnosti Vyššieho krajinského súdu Linz patria spolkové krajiny Horné Rakúsko a Salzburg, do pôsobnosti Vyššieho krajinského súdu Innsbruck patria spolkové krajiny Tirolsko a Vorarlbersko a do pôsobnosti Vyššieho krajinského súdu Graz patria spolkové krajiny Štajersko a Korutánsko.

Názvy a kontaktné údaje rakúskych (a aj zahraničných) kontaktných miest EJS sú k dispozícii na tomto odkaze: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Súkromné osoby/účastníci konania alebo ich právni zástupcovia nemôžu priamo kontaktovať kontaktné miesta siete, ale môžu požiadať sudcu, ktorý vedie konanie, aby vec postúpil kontaktnému miestu.

Rakúska advokátska komora a Rakúska notárska komora sa zúčastňujú na EJS od 1. januára 2011, ale podľa rozhodnutia EJS z 28. mája 2001 (2001/470/ES) zmeneného a doplneného rozhodnutím z 18. júna 2009 (568/2009/ES) nemajú právomoc riešiť jednotlivé prípady.

Rakúska advokátska komora
1010 Viedeň, Wollzeile 1 – 3
Tel: +43/1/535-1275, fax: +43/1/535-1275-13
E-mail: rechtsanwaelte@oerak.at
Jazyky: Nemčina a angličtina

Rakúska notárska komora
1010 Viedeň, Landesgerichtsstraße 20
Tel: +43/1/402 45 09 0, fax: +43/1/406 34 75
E-mail: kammer@notar.or.at
Jazyky: Nemčina, francúzština a angličtina

Posledná aktualizácia: 26/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.