Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

O sieti

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Rakúsko zriadilo ústredné kontaktné miesto na oddelení I 9 Spolkového ministerstva pre ústavu, reformy, dereguláciu a justíciu (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz), ktoré sa zaoberá právnymi otázkami zahraničných kontaktných miest prostredníctvom siete, vykonáva rôzne koordinačné a organizačné úlohy a zostavuje a upravuje rakúske záznamy v prehľadoch, ktoré sú uverejnené na Európskom justičnom portáli.

Okrem toho boli vymenovaní dvaja sudcovia pre každý zo štyroch vyšších krajinských súdov (Oberlandesgericht) ako kontaktné miesta (traja pre viedenský súd). Poskytujú pomoc a podporu zahraničným kontaktným miestam a rakúskym súdom v jednotlivých veciach cezhraničnej justičnej spolupráce (ako napríklad v prípade ťažkostí s cezhraničným vykonávaním dôkazov alebo doručením dokumentov). V takýchto prípadoch by sa preto mali zahraničné kontaktné miesta obrátiť na miestne príslušné súdne kontaktné miesto a nie na ústredné kontaktné miesto na Spolkovom ministerstve pre ústavu, reformy, dereguláciu a justíciu. Vyšší krajinský súd vo Viedni je príslušný pre spolkové krajiny Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland, Vyšší krajinský súd v Linzi je príslušný pre spolkové krajiny Horné Rakúsko a Salzburg, Vyšší krajinský súd v Innsbrucku je príslušný pre spolkové krajiny Tirolsko a Vorarlbersko a Vyšší krajinský súd v Grazi je zodpovedný za spolkové krajiny Štajersko a Korutánsko.

Mená a kontaktné údaje pre kontaktné miesta EJS v Rakúsku sú dostupné prostredníctvom tohto odkazu: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Súkromné osoby/účastníci konania ani ich právni zástupcovia nemôžu priamo kontaktovať kontaktné miesta siete. Môžu však požiadať sudcu, ktorý vedie konanie, aby ich odkázal na kontaktné miesto.

Rakúska advokátska komora (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) a rakúska notárska komora (Österreichische Notariatskammer) sú súčasťou EJS od 1. januára 2011, avšak podľa rozhodnutia EJS z 28. mája 2001 (2001/470/ES) v znení rozhodnutia 568/2009/ES z 18. júna 2009 nemajú právomoc zaoberať sa jednotlivými prípadmi.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Viedeň, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-Mail: rechtsanwaelte@oerak.at
Jazyky: nemčina a angličtina

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-Mail: kammer@notar.or.at
Jazyky: nemčina, francúzština a angličtina

Posledná aktualizácia: 22/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.