O sieti

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesta a belgickí členovia siete

V Belgicku boli určené dve kontaktné miesta. Jedným z nich je sudca (magistrat) kasačného súdu – ten koordinuje vzťahy siete so sudcami, ktorí sú jej členmi; ďalší je úradníkom federálneho ministerstva spravodlivosti (Service public fédéral Justice), ktorí konkrétnejšie pracuje na odbore medzinárodnej súdnej spolupráce v občianskych veciach.

Belgická sieť v súčasnosti pozostáva z 15 sudcov, ktorí sú členmi v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. d) rozhodnutia Rady č. 2001/470/ES. Z každého obvodu odvolacieho súdu sa určia traja alebo štyria sudcovia. Každý z nich sa špecializuje buď na rodinné právo, obchodné právo alebo na procesné právo. Títo sudcovia pochádzajú zo súdov rôznych stupňov (odvolací súd, prvostupňové súdy, obchodné súdy a zmierovacie súdy).

V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. d) uvedeného rozhodnutia je členom belgickej siete aj zástupca Národnej rady vedúcich tajomníkov súdov.

V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) boli v Belgicku za členov siete vymenovaní štyria zástupcovia právnických profesií: jeden zástupca notárov, jeden zástupca súdnych úradníkov a dvaja zástupcovia advokátskych komôr (jeden zástupca združenia frankofónnych a germanofónnych advokátskych komôr a jeden zástupca flámskych advokátskych komôr).

Zabezpečená je aj koordinácia s rôznymi ústredným orgánmi určenými v rámci viacerých nariadení [nariadenie (ES) č. 2201/2003, nariadenie (ES) č. 4/2009, nariadenie (ES) č. 1393/2001, ...].

Nadviazaná bola aj spolupráca s belgickou sekciou Európskeho spotrebiteľského centra.

Spôsob fungovania siete

Komunikácia väčšinou prebieha prostredníctvom elektronickej pošty. Informácie od Európskej komisie, a konkrétne od sekretariátu, sa členom zasielajú najmä prostredníctvom niektorého z kontaktných miest. Členovia sa zúčastňujú na zasadnutiach siete podľa tém týchto stretnutí. Raz za rok sa navyše koná stretnutie belgických sudcov, ktorí sú členmi siete.

Členovia sú pravidelne vyzývaní, aby čo najširšiemu publiku poskytovali informácie o nových právnych predpisoch alebo aby svojim kolegom zasielali dotazníky. Vo všeobecnosti platí, že dokumenty zverejnené Európskou komisiou, ako aj užitočné internetové odkazy sú široko distribuované v rámci jurisdikcií. Niektorí členovia siete sa podieľajú aj na vydávaní informačného bulletinu venovaného európskym právnym predpisom (Eur-alert!).

Ďalej bola nadviazaná spolupráca s Inštitútom pre justičnú odbornú prípravu (Institut de Formation judiciaire), vďaka ktorej sa môžu kontaktné miesta a členovia zapojiť do prednášok v rámci školení, ktoré tento inštitút organizuje a ktoré sa týkajú najnovších právnych predpisov EÚ, a najmä mechanizmov európskej a medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Pokiaľ ide o riešenie konkrétnych otázok týkajúcich sa napríklad obsahu zahraničných právnych predpisov alebo priebehu konania s cezhraničnými dôsledkami, kontakty sa zabezpečujú v zásade prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jednej strane medzi belgickým kontaktným miestom a belgickým sudcom, ktorý vystupuje v rámci prebiehajúceho konania, a na druhej strane medzi kontaktnými miestami dotknutých členských štátov.

Posledná aktualizácia: 18/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.