O sieti

Bulharsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Národná justičná sieť v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach

Právny rámec Národnej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach Bulharskej republiky (Národná sieť) je stanovený v operačných pravidlách (Pravila za deynostta) prijatých Najvyššou súdnou radou (Vissh sadeben savet, VSS) rozhodnutím z 13. marca 2018, ktorým sa nahradili pravidlá prijaté rozhodnutím z 11. decembra 2014 zmenené rozhodnutím z 19. marca 2015.

Účelom Národnej siete je poskytovať potrebnú pomoc súdnym orgánom pri účinnom vypracúvaní, zasielaní a vybavovaní žiadostí o justičnú pomoc, zbierať a uchovávať štatistiky o medzinárodnej právnej spolupráci uskutočňovanej bulharskými súdmi a spolupracovať s kontaktnými miestami Európskej justičnej siete a ďalšími podobnými inštitúciami.

Komora sudcov (Sadiyska kolegiya) a Najvyššia súdna rada zodpovedajú za fungovanie Národnej siete, za jej účasť na národných a medzinárodných projektoch a za jej spoluprácu so všetkými inštitúciami, organizáciami a subjektmi, či už vnútroštátnymi, alebo medzinárodnými, ktoré plnia funkcie v oblasti medzinárodnej justičnej pomoci. Riaditeľstvo pre medzinárodné vzťahy a protokol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) Najvyššej súdnej rady pomáha pri výmene informácií medzi členmi siete, vnútroštátnymi kontaktnými miestami a Komorou sudcov a koordinuje ju. Metodologické usmerňovanie a koordináciu činnosti Národnej siete zabezpečuje Komora sudcov prostredníctvom Výboru pre posudky a výberové konania (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Dodatok

Uchádzači o členstvo v Národnej sieti musia byť sudcami okresného a provinčného súdu alebo odvolacieho súdu a musia spĺňať osobitné kritériá týkajúce sa profesionálneho postavenia a morálnej integrity, cudzojazyčných zručností atď. Po výberovom konaní sa sudcovia Národnej siete vymenúvajú na základe rozhodnutia Komory sudcov Najvyššej súdnej rady na obdobie piatich rokov. Národná sieť zahŕňa maximálne sedem sudcov z každého odvolacieho okresu a maximálne 15 sudov z odvolacieho okresu Sofia. Vo výslovne stanovených prípadoch môže byť členstvo v sieti ukončené na základe odôvodneného rozhodnutia Komory sudcov Najvyššej súdnej rady na návrh Výboru pre posudky a výberové konania.

Kontaktné miesta

Komora sudcov Najvyššej súdnej rady na návrh Výboru pre posudky a výberové konania určuje kontaktné miesta spomedzi členov siete, a to jedno kontaktné miesto pre občianskoprávne záležitosti a jedno kontaktné miesto pre obchodné záležitosti na obdobie piatich rokov.

Funkcie

— Členovia Národnej siete pomáhajú národným kontaktným miestam, ktoré sú súčasťou Európskej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach alebo iných sietí pre právnu spoluprácu, a vnútroštátnym sudcom, ktorí sa zúčastňujú medzinárodnej právnej spolupráce.

— V rámci tejto pomoci sú členovia Národnej siete povinní informovať, poskytovať poradenstvo, v prípade potreby koordinovať a vykonávať ďalšie činnosti na umožnenie medzinárodnej právnej spolupráce v súlade s právomocou príslušných justičných orgánov v Bulharsku. Členovia národnej siete sú povinní poskytovať pomoc na žiadosť každého vnútroštátneho sudcu, prokurátora, vyšetrovacieho súdneho úradníka alebo zástupcu ústredného národného orgánu, ktorému boli udelené právomoci, v súlade s medzinárodnými a európskymi právnymi predpismi.

— Členovia Národnej siete pomáhajú pri organizácii odbornej prípravy v oblasti medzinárodnej právnej spolupráce, ktorá sa uskutočňuje v okrese, v ktorom vykonávajú svoje povinnosti.

— Členovia Národnej siete pomáhajú sudcom pri uskutočňovaní medzinárodnej právnej spolupráce v príslušnom odvolacom okrese, za ktorý zodpovedajú.

— Členovia Národnej siete vypracúvajú štúdie týkajúce sa európskej a vnútroštátnej judikatúry a uplynulých zmien v oblasti spolupráce v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach a popularizujú a šíria tieto štúdie.

— Členovia Národnej siete vypracúvajú štvrťročné výkazy činnosti za príslušný odvolací okres v súvislosti s vykonávaním práva spoločenstva, medzinárodného práva a medzinárodnej právnej spolupráce a tieto výkazy odosielajú do aktuálnej a aktualizovanej databázy VSS a poskytujú národným kontaktným miestam elektronickú verziu súdnych listín v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach vybavovaných súdmi v dotknutom odvolacom okrese, v ktorých sa uplatňuje právo EÚ, s cieľom spravovať potrebnú databázu.

— Takisto vykonávajú dodatočné úlohy pridelené Komorou sudcov VSS, ak je potrebné poskytnúť informácie, vypracovať štúdiu, poskytnúť odbornú prípravu alebo vykonať inú činnosť týkajúcu sa medzinárodnej právnej spolupráce.

— Členovia Národnej siete spravujú aktuálnu databázu kontaktných údajov (emailové adresy, iné korešpondenčné adresy, telefónne čísla) a databázu jurisdikcie Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, ktorá je zverejnená na webovom sídle VSS v časti Justičná sieť v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach.

— Každý člen Národnej siete vykonáva svoje funkcie v príslušnom odvolacom okrese.

— Členovia Národnej siete sa zúčastňujú na výročnom stretnutí, ktoré sa koná vo februári a na ktorom sa prijíma správa siete o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok; túto správu o činnosti vypracúva národné kontaktné miesto na základe výročných správ o činnosti, ktoré predkladajú členovia do 15. januára.

— Po účasti na pravidelných zasadnutiach kontaktných miest Európskej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach účastníci predkladajú správu Komore sudcov Najvyššej súdnej rady, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Najvyššej súdnej rady v časti Medzinárodná spolupráca, Európska justičná sieť v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach, s cieľom zabezpečiť zviditeľnenie svojej činnosti.

Posledná aktualizácia: 10/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.