Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

O sieti

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

V Chorvátskej republike fungujú v rámci Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci dve kontaktné miesta.

Prevádzkujú ich zamestnanci riaditeľstva pre európske záležitosti, medzinárodnú a justičnú spoluprácu a boj proti korupcii a oddelenia pre medzinárodnú právnu pomoc a justičnú spoluprácu v občianskych veciach na Ministerstve spravodlivosti a verejnej správy Chorvátskej republiky.

V kontaktných miestach uvedeného oddelenia pracuje viacero úradníkov, ktorí v nich vypomáhajú, takže práca Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci (EJS) sa v podstate vykonáva skupinovo v rámci oddelenia pre medzinárodnú právnu pomoc a justičnú spoluprácu v občianskych veciach spoločne s inou prácou oddelenia.

Hoci Chorvátsko nemá formálnu národnú sieť, kontaktné miesta spolupracujú so sudcami a s inými odborníkmi v rámci ministerstva spravodlivosti a ďalších príslušných orgánov, profesormi práva, notármi a ďalšími odborníkmi a špecialistami z rôznych oblastí práva. Do činnosti siete je zapojené aj ministerstvo práce, dôchodkového systému, rodiny a sociálnej politiky, ktoré sa ako ústredný orgán pre niektoré predpisy aktívne zúčastňuje na stretnutiach siete organizovaných Európskou komisiou. Sieť je otvorená všetkým odborníkom pracujúcim v oblasti práva, ktorí sa chcú zúčastniť alebo sa zaujímajú o účasť na uplatňovaní európskych právnych nástrojov v Chorvátsku.

Komunikácia v rámci Chorvátska sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu a telefonicky a stretnutia sa konajú podľa potreby.

Komunikácia s kontaktnými miestami v iných členských štátoch sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu, pričom kontaktné miesta a ďalší členovia siete sa pravidelne zúčastňujú na stretnutiach EJS, ktoré organizuje Európska komisia.

Keďže ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy je ústredným orgánom pre jednotlivé predpisy, kontaktné miesta vykonávajú činnosti ústredného orgánu, vykonávajú zisťovania a odpovedajú na otázky kontaktných miest z iných členských štátov (podľa potreby v spolupráci so sudcami a inými špecialistami, ako aj odborníkmi), zasielajú požadované údaje Komisii a vykonávajú činnosti potrebné na zverejňovanie informácií na príslušných portáloch Európskej komisie. Kontaktné miesta distribuujú publikácie Európskej komisie súdom, verejnosti a ďalším cieľovým skupinám a snažia sa o lepšie zviditeľnenie siete.

Kontakt: EJNcontact@mpu.hr

Posledná aktualizácia: 30/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.