Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

O sieti

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

V rámci Európskej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných veciach v Chorvátskej republike pôsobia dve kontaktné miesta.

Kontaktnými miestami sú zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Chorvátskej republiky, ktorí pôsobia v Službe medzinárodnej právnej pomoci a justičnej spolupráce v občianskoprávnych veciach, ktorá patrí pod Úrad pre európske záležitosti, medzinárodnú a justičnú spoluprácu.

Kontaktným miestam v rámci uvedenej služby pomáha viacero úradníkov, takže práca v rámci Európskej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných veciach je skutočne tímová práca úradníkov Služby medzinárodnej právnej pomoci a justičnej spolupráce v občianskoprávnych veciach, ktorí sa jej venujú popri ostatných činnostiach patriacich do pôsobnosti služby.

Napriek tomu, že v Chorvátskej republike neexistuje oficiálna vnútroštátna sieť, kontaktné miesta spolupracujú so sudcami a ďalšími odborníkmi v rámci ministerstva spravodlivosti a iných príslušných orgánov, profesormi práva, notármi, ako aj ďalšími odborníkmi a právnikmi s vlastnou praxou v rôznych oblastiach práva. Do činnosti siete je zapojené aj ministerstvo sociálnej politiky a mládeže, ktoré ako ústredný orgán v prípade niektorých právnych predpisov aktívne spolupracuje aj na stretnutiach siete, ktoré organizuje Európska komisia. Členom siete sa môže stať každý právnik, ktorý chce a má záujem zapájať sa do uplatňovania nástrojov európskeho práva v Chorvátskej republike.

Komunikácia v rámci Chorvátskej republiky sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej pošty a telefonickej komunikácie a stretnutia sa konajú podľa potreby.

Komunikácia s kontaktnými miestami v iných členských štátoch sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej pošty, pričom kontaktné miesta a ďalší členovia siete sa pravidelne zúčastňujú na jej stretnutiach, ktoré organizuje Európska komisia.

Keďže v prípade jednotlivých právnych predpisov vystupuje ministerstvo spravodlivosti ako ústredný orgán, kontaktné miesta plnia úlohy ústredného orgánu, predkladajú žiadosti a odpovedajú na žiadosti kontaktných miest z iných členských štátov (podľa potreby v spolupráci so sudcami a ďalšími právnikmi s vlastnou praxou alebo odborníkmi), poskytujú Komisii požadované informácie, plnia úlohy potrebné na uverejňovanie informácií na príslušných portáloch Európskej komisie. Kontaktné miesta šíria publikácie Európskej komisie na súdoch, medzi občanmi a inými cieľovými skupinami, ako aj vyvíjajú aktivity na zviditeľnenie siete.

Kontaktné údaje: EJNcontact@pravosudje.hr

Posledná aktualizácia: 05/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.