O sieti

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Organizácia siete na Cypre spočíva v určených národných kontaktných miestach. V súčasnosti existuje šesť (6) určených národných kontaktných miest: jeden sudca, dvaja advokáti Generálnej prokuratúry Cyperskej republiky, dvaja úradníci ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku (z ktorých je jeden právnik a druhý odborník na verejnú správu) a jeden člen Cyperskej advokátskej komory.

Za koordináciu činnosti medzi 6 národnými kontaktnými miestami zodpovedá národné kontaktné miesto na ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku. V prípade doručenia otázky alebo žiadosti o informácie prostredníctvom siete alebo žiadosti národného kontaktného miesta iného členského štátu národné kontaktné miesto na ministerstve spravodlivosti a verejného poriadku zabezpečí, že sa takáto žiadosť postúpi ďalej a s ostatnými národnými kontaktnými miestami dohodne, ktorý cyperský orgán alebo úrad ju spracuje alebo požadované informácie poskytne.

Posledná aktualizácia: 07/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.