O sieti

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Česká republika má v súčasnosti šesť kontaktných miest Európskej justičnej siete, z ktorých päť pôsobí na Ministerstve spravodlivosti v Českej republike a jedno v Bruseli (stále zastúpenie ČR pri EÚ).

Kontaktné miesta Európskej justičnej siete v Českej republike komunikujú s kontaktnými miestami v iných členských štátoch Európskej únie, vybavujú otázky súdov a notárov týkajúce sa zisťovania informácií o cudzom práve a o urgencii vybavenia dožiadania predovšetkým podľa nariadenia č. 1206/2001 o dokazovaní a nariadenia (ES) č. 1393/2007 o doručovaní a iné otázky.

V nadväznosti na rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci bola v Českej republike v roku 2004 zriadená Vnútorná justičná sieť (ďalej len „sieť“) pre spoluprácu v občianskych a obchodných veciach, ktorá má za úlohu zabezpečovať účinné zapojenie Českej republiky do Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Členmi siete sú sudcovia, zástupcovia Českej advokátskej komory, zástupcovia Notárskej komory Českej republiky, zástupcovia Exekútorskej komory Českej republiky, zástupcovia Úradu pre medzinárodnú právnu ochranu detí, zástupcovia Európskeho spotrebiteľského centra, zástupcovia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a určení pracovníci Ministerstva spravodlivosti.

Členovia siete sa podieľajú najmä na činnosti Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci a na plnení úloh, ktoré z nej vyplývajú, na činnosti pracovných skupín a výborov Rady a Komisie EÚ v občianskych a obchodných veciach. Členovia siete sa vyjadrujú k návrhom právnych predpisov Európskych spoločenstiev a ďalším návrhom týkajúcim sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

V súčasnosti má sieť približne 130 členov. Stretnutie všetkých členov siete organizuje Ministerstvo spravodlivosti raz ročne. Do agendy stretnutia sú zahrnuté aktuálne témy týkajúce sa predovšetkým Európskej justičnej siete, fungovania portálu európskej e-Justice a judikatúry Súdneho dvora EÚ. Členovia siete majú na stretnutiach jedinečnú príležitosť stretnúť sa osobne a vymeniť si praktické skúsenosti s aplikáciou nástrojov únie.

Členom justičnej siete sa distribuujú kompendiá a ďalšie publikácie vypracované v rámci Európskej justičnej siete.

Členovia siete môžu neformálne komunikovať prostredníctvom e-mailov. Sieť má vlastný e-mailový distribučný list (e-mailovú adresu), kam členovia siete môžu zasielať otázky a vymieňať si skúsenosti. Ministerstvo spravodlivosti môže prostredníctvom tohto komunikačného kanála rýchlo informovať členov siete o novinkách v oblasti justičnej spolupráce v EÚ.

Posledná aktualizácia: 25/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.