Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

O sieti

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesta

Pre každú zo štyroch právnych jurisdikcií Spojeného kráľovstva existuje jedno kontaktné miesto. Keďže každá jurisdikcia je samostatná, nedochádza k prekrývaniu práce týchto kontaktných miest, pričom každé kontaktné miesto má výhradnú zodpovednosť za sieť vo svojej jurisdikcii. Otázky prostredníctvom EJS by mali byť adresované príslušnému kontaktnému miestu dotknutej jurisdikcie.

Kontaktné miesto pre Anglicko a Wales sa nachádza v rámci ministerstva spravodlivosti v Londýne. Pomáha mu jeden jeho zamestnanec a v prípade záležitostí týkajúcich sa siete môže využiť pomoc ďalších kolegov. Práca siete je spojená s ďalšími úlohami.

Fungovanie EJS v Anglicku a vo Walese

V rámci Anglicka a Walesu neexistuje žiadna formálna vnútroštátna sieť. V rámci ministerstva spravodlivosti sa však vyvinula sieť ľudí, ktorí sú odborníkmi v konkrétnych oblastiach politík a na ktoré sa môže kontaktné miesto obrátiť s cieľom získať odpovede na vzniknuté otázky.

Kontakty sa vytvorili aj s inými relevantnými ministerstvami, na ktoré sa môže kontaktné miesto obrátiť so žiadosťou o radu alebo odpovede na otázky, ktoré patria do zodpovednosti daného ministerstva. Kontaktné miesto takisto úzko spolupracuje s inými osobami, ktoré sú ďalšími členmi siete pre Anglicko a Wales, vrátane niekoľkých sudcov so špecializovanými znalosťami v konkrétnych oblastiach práva alebo zodpovedných za medzinárodnú styčnú prácu, najmä s vedúcim sudcom medzinárodného rodinného práva a magistrom Senior Master, ktorý je sudcom zodpovedným za nariadenia o doručovaní a vykonávaní dôkazov.

Všetkých týchto členov siete a neformálnej siete v rámci ministerstiev je možné kontaktovať e-mailom. Tí, ktorí pôsobia v rámci ministerstva spravodlivosti a Súdnej služby Jej Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service), majú prístup na intranet, ktorý možno použiť na šírenie informácií o sieti, a sudcov možno kontaktovať aj e-mailom. Informácie o sieti sú k dispozícii aj na súdnom intranete Anglicka a Walesu.

Kontaktné miesto zabezpečuje konzultácie s príslušnými politickými, správnymi alebo súdnymi odborníkmi pred relevantnými zasadnutiami siete a podľa potreby rozširuje poznámky zo zasadnutí a relevantné akčné body.

Kontaktné miesto sa zúčastňuje na zasadnutí výboru pre medzinárodné rodinné právo, ktoré sa skladá z sudcov vrchných súdov špecializovaných na rodinné právo, právnikov, akademikov a príslušných ústredných orgánov Anglicka a Walesu. Stretávajú sa raz za tri mesiace a okrem iného si vymieňajú informácie o najnovších právnych predpisoch EÚ a činnostiach siete. Kontaktné miesto sa zúčastnilo aj na niektorých stretnutiach Poradného výboru lorda kancelára pre medzinárodné právo súkromné (Lord Chancellor’s Advisory Committee on Private International Law). Tento výbor sa skladá zo sudcov vrchných súdov a akademických pracovníkov a poskytuje poradenstvo ministerstvu spravodlivosti o návrhoch EÚ v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach.

Kontaktné miesto je v pravidelnom kontakte aj s radou advokátskych komôr a so združením právnikov Anglicka a Walesu (Bar Council and Law Society of England and Wales), s orgánmi zastupujúcimi advokátov a právnikov, ako aj so zástupcom siete európskych spotrebiteľských centier pre Spojené kráľovstvo, ktorý je zodpovedný za všetky jurisdikcie Spojeného kráľovstva. Uskutočnili sa aj predchádzajúce stretnutia s predstaviteľmi siete SOLVIT v Spojenom kráľovstve.

Poskytovanie informácií

V Anglicku a vo Walese neexistuje vnútroštátne webové sídlo EJS. Informácie sa poskytujú prostredníctvom iných existujúcich webových sídel vrátane uvedeného súdneho intranetu. Kontaktné miesto však spolupracuje s ostatnými pri poskytovaní rôznych zdrojov informácií, a to aj prostredníctvom webového sídla Súdnych služieb Jej Veličenstva, kde sa nachádzajú usmernenia pre občanov o tom, ako iniciovať cezhraničné nároky alebo ako na ne reagovať, najmä pokiaľ ide o nariadenia o európskom exekučnom titule, európskom platobnom rozkaze a európskych konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Kontaktné miesto spolupracuje aj so sieťou európskych spotrebiteľských centier v Spojenom kráľovstve, ktorá vypracovala príručku k nariadeniu o európskych konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Na vhodných stretnutiach a konferenciách a v príslušných publikáciách sa využívajú príležitosti na zvýšenie informovanosti o EJS a stránkach Európskeho portálu elektronickej justície.

Posledná aktualizácia: 02/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.