Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

O sieti

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Národnými kontaktnými miestami siete sú dvaja poradcovia oddelenia pre medzinárodnú justičnú spoluprácu na ministerstve spravodlivosti, ktorí vykonávajú aj funkciu zástupcu ústredného orgánu. Kontaktné miesta plnia tieto hlavné funkcie:

 • zabezpečujú, aby miestne súdne orgány dostali všeobecné informácie o nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach,
 • poskytujú iným kontaktným miestam a orgánom, ako aj miestnym súdnym orgánom v ich vlastnom členskom štáte všetky informácie potrebné na riadnu justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom pomôcť im pri príprave splniteľných žiadostí o justičnú spoluprácu a pri nadväzovaní najvhodnejších priamych kontaktov,
 • poskytujú všetky informácie uľahčujúce uplatňovanie práva iného členského štátu, ktoré je uplatniteľné v rámci nástroja Spoločenstva alebo v rámci medzinárodného nástroja,
 • hľadajú riešenia ťažkostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so žiadosťou o justičnú spoluprácu,
 • uľahčujú koordináciu spracúvania žiadostí o justičnú spoluprácu v príslušnom členskom štáte, predovšetkým v prípade, ak sa má niekoľko žiadostí od súdnych orgánov v tomto členskom štáte vykonať v inom členskom štáte,
 • prostredníctvom webového sídla siete prispievajú k všeobecnej informovanosti verejnosti o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v Európskej únii, o príslušných nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch a o domácom práve členských štátov s osobitným zreteľom na prístup k spravodlivosti,
 • spolupracujú na organizovaní zasadnutí siete a zúčastňujú sa na nich,
 • pomáhajú pri príprave a aktualizácii informácií pre verejnosť,
 • zabezpečujú koordináciu medzi členmi siete na vnútroštátnej úrovni,
 • každé dva roky vypracúvajú správu o svojich činnostiach, v prípade potreby vrátane najlepších postupov v rámci siete, túto správu predkladajú na zasadnutí členov siete a osobitne upozorňujú na možné zlepšenia v rámci siete.

Styčným sudcom siete je sudca krajského súdu Harju, ktorý zároveň zastupuje Estónsko v rámci siete sudcov zriadenej Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného. Úlohou styčného sudcu je poskytovať súdnym úradníkom poradenstvo v oblasti občianskeho a obchodného práva Európskej únie a vymieňať si v rámci siete svoje skúsenosti, pokiaľ ide o uplatňovanie rozdielnych právnych predpisov.

V roku 2011, keď nadobudlo účinnosť druhé rozhodnutie o Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci (EJS-civil), ktorým sa rozšírili činnosti siete aj na profesijné združenia, sa členmi EJS-civil v Estónsku stali tieto orgány:

 • Estónska komora súdnych úradníkov a správcov konkurznej podstaty zastupujúca súdnych úradníkov a správcov konkurznej podstaty,
 • Združenie estónskych právnikov zastupujúce právnikov a notárov.

Na zasadnutiach zastupujú komoru súdnych úradníkov a správcov konkurznej podstaty rôzni zástupcovia profesijných a odborných orgánov, zatiaľ čo združenie estónskych právnikov obvykle zastupuje jeho riaditeľ. Profesijné združenia zodpovedajú za:

 • výmenu skúseností a informácií, pokiaľ ide o účinné a praktické uplatňovanie nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov,
 • spoluprácu pri príprave a aktualizácii informačných prehľadov,
 • účasť profesijných združení na príslušných zasadnutiach.

V závislosti od prerokúvanej témy pozýva kontaktné miesto aj iných vnútroštátnych odborníkov, aby sa na zasadnutiach siete podelili o svoje skúsenosti. Na zasadnutiach sa zúčastnili napríklad niektorí ďalší sudcovia popri styčnom sudcovi, zástupcovia iných ministerstiev a notárskej komory, poradcovia najvyššieho súdu, zástupcovia Rady pre ochranu spotrebiteľa, pracovníci Univerzity v Tartu atď.

Posledná aktualizácia: 29/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.