O sieti

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesta vo Fínsku

Funkciu kontaktných miest vo Fínsku vykonávajú dvaja určení úradníci, ktorí sú zamestnancami oddelenia medzinárodnej právnej pomoci na ministerstve spravodlivosti. Kontaktné miesto patrí oddeleniu, ktoré pôsobí ako ústredný orgán pre niekoľko nariadení EÚ a medzinárodných dohôd v oblasti občianskeho a trestného práva. Okrem nadväzovania kontaktov zahŕňajú povinnosti kontaktného miesta aj funkciu ústredného orgánu a ďalšiu spoluprácu v oblasti občianskeho práva.

Kontaktné miesto má samostatnú e-mailovú adresu pre súdy a iné právne a správne orgány podieľajúce sa na justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach, ktoré potrebujú praktickú pomoc pri problémoch súvisiacich s cezhraničnými prípadmi.

Kontaktné miesto aktívne spolupracuje s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi, právnikmi a inými právnickými profesiami. K úlohám kontaktného miesta patrí šírenie informácií o právnych ustanoveniach o občianskom a obchodnom práve EÚ a ich uplatňovaní v praxi, ako aj zabezpečovanie odbornej prípravy v súvisiacich oblastiach. Kontaktné miesto tiež pomáha vnútroštátnym súdnym orgánom pri problémoch týkajúcich sa cezhraničných žiadostí o pomoc a aktívne sa podieľa na práci príslušných sietí a pracovných skupín.

Fínska advokátska komora bola vymenovaná za člena siete podľa článku 2 ods. 1 písm. e) zakladajúceho rozhodnutia.

Tak ako kontaktné miesto a fínska advokátska komora aj členovia občianskoprávnej siete sa podieľajú na práci siete (podrobnosti pozri ďalej).

Fínska vnútroštátna sieť v cezhraničných občianskoprávnych veciach

Vnútroštátna sieť pre cezhraničné občianskoprávne veci vo Fínsku vznikla v roku 2016.

Činnosť vnútroštátnej siete zahŕňa výmenu poznatkov a zabezpečovanie toku informácií o občianskoprávnych predpisoch EÚ a súvisiacich zdrojoch informácií medzi európskou občianskoprávnou sieťou a fínskymi justičnými orgánmi a inými odborníkmi v oblasti práva.

Do vnútroštátnej siete boli vymenovaní zástupcovia miestnych súdov, odvolacích súdov, orgánov presadzovania práva, orgánu pre právnu pomoc, fínskej advokátskej komory a ministerstva spravodlivosti. Fungovanie siete je koordinované kontaktným miestom siete vo Fínsku.

Vnútroštátna sieť zasadá dvakrát ročne. Zástupcovia vnútroštátnej siete sa takisto zúčastňujú zasadnutí a podieľajú na práci európskej občianskoprávnej siete.

Posledná aktualizácia: 15/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.