Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

O sieti

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Vo Francúzsku sú členmi Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sudcovia, advokáti, notári a komisári pre spravodlivosť (commissaires de justice). Sieť je však prístupná pre všetky právnické profesie, ktoré prejavia záujem, najmä ak sú zapojené do vykonávania právnych predpisov Únie v občianskych a obchodných veciach [súdni tajomníci (greffiers), vedúci súdni tajomníci (directeurs des services des greffes), sudcovia a tajomníci z obchodných súdov].

Od vytvorenia siete bol francúzskou kontaktnou osobou vždy sudca (magistrat), ktorý pracuje na odbore pre občianske veci a pečate (Direction des affaires civiles et du Sceau) na ministerstve spravodlivosti. Tento sudca pôsobí konkrétne na Oddelení pre vzájomnú pomoc, medzinárodné právo súkromné a právo EÚ (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE), ktorý je ústredným orgánom pre uplatňovanie mnohých nástrojov medzinárodnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach. Kontaktná osoba môže francúzskym a iným európskym členom siete poskytnúť praktické odborné znalosti v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach a pomoc pri riešení prekážok v cezhraničných prípadoch.

Francúzska sieť je organizovaná na vnútroštátnej a miestnej úrovni. Na každom odvolacom súde (cour d'appel) vo Francúzsku a na kasačnom súde (Cour de cassation) je určený „referenčný sudca“. Jeho úlohou je uľahčiť spoluprácu na miestnej úrovni a informovať sudcov o zavádzaní nástrojov justičnej spolupráce v občianskych veciach, najmä pokiaľ ide o právo EÚ. Referenčné osoby z odvolacích súdov a kasačného súdu môžu problémy s vykonávaním európskych právnych predpisov oznámiť národnému kontaktnému miestu, ktoré zabezpečí, aby sa tieto ťažkosti postúpili sekretariátu siete v Európskej komisii.

Ostatné profesie sú členmi siete a zúčastňujú sa na jej činnostiach prostredníctvom svojho vnútroštátneho zastupiteľského orgánu:

komisári pre spravodlivosť (predtým súdni úradníci – huissiers de justice) sú zastúpení Národnou komorou komisárov pre spravodlivosť (Chambre nationale des commissaires de justice – CNCJ),

advokáti sú zastúpení Národnou radou advokátskych komôr (Conseil national des barreaux – CNB) a Zastúpením advokátskych komôr Francúzska (Délégation des barreaux de France – DBF), ktoré zastupuje CNB v Bruseli. Záložka o Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci na webovom sídle DBF obsahuje množstvo informácií o zapojení siete advokátov vo Francúzsku,

notári sú zastúpení Najvyššou notárskou radou (Conseil supérieur du notariat – CSN).

Členmi siete sú aj francúzski styční sudcovia (magistrats de liaison), ktorí pôsobia v krajinách Európskej únie, ako aj ústredné orgány určené na vykonávanie nástrojov spolupráce v občianskych a obchodných veciach [napr. Bureau de recouvrement des créances alimentaires (úrad pre vymáhanie výživného) na ministerstve pre Európu a zahraničné veci].

Vďaka grantu z programu Európskej komisie Spravodlivosť umožnil projekt CLUE (Connaître la législation de l’Union européenne – znalosť právnych predpisov Európskej únie) uskutočniť množstvo opatrení na zvýšenie informovanosti o Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci vo Francúzsku.

V posledných rokoch projekt CLUE I umožnil: na jednej strane zviditeľniť nástroje justičnej spolupráce a právo EÚ (prostredníctvom vydávania mesačného bulletinu, videozáznamu o sieti a osobitnej webovej stránky na intranete ministerstva) a na druhej strane podporovať výmenu osvedčených postupov medzi odborníkmi z praxe (prostredníctvom seminárov odbornej prípravy o medzinárodnom súkromnom rodinnom práve a praktickej príručky pre referenčných sudcov na odvolacom súde). Nový projekt CLUE II, ktorý sa začal vo februári 2021, pokračuje rovnakým smerom, s ďalšími ambíciami (viac seminárov, viac tém, viac nástrojov na šírenie práva EÚ) a s ochotou vymieňať si najlepšie postupy s inými vnútroštátnymi sieťami.

A napokon, raz ročne sa všetci členovia francúzskej siete stretnú v Paríži, aby zhodnotili činnosti siete a diskutovali o súčasnom vývoji práva Únie v občianskych a obchodných veciach.

Viac informácií o francúzskej sieti nájdete na webovom sídle justice.gouv.fr.

Posledná aktualizácia: 16/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.