Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

O sieti

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Vo Francúzsku sú členmi Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach sudcovia, advokáti, notári a súdni vykonávatelia. Sieť je však otvorená pre všetky právnické profesie, ktoré prejavia záujem, najmä ak sú zapojené do vykonávania právnych predpisov Únie v občianskych a obchodných veciach (súdni tajomníci, vedúci súdni tajomníci, sudcovia a tajomníci z obchodných súdov).

Kontaktnou osobou na vnútroštátnej úrovni je sudca (magistrat), ktorý má súdnu prax a pracuje na odbore pre občianske veci ministerstva spravodlivosti. Pôsobí v rámci odboru práva Únie, medzinárodného práva súkromného a právnej pomoci v občianskych veciach, ktoré je tiež ústredným orgánom pre uplatňovanie mnohých medzinárodných nástrojov spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Na každom odvolacom súde a na kasačnom súde je určený „referenčný sudca“ (alebo „miestna kontaktná osoba“). Jeho úlohou je na miestnej úrovni pomáhať pri riešení problémov so spoluprácou zistených prostredníctvom siete a informovať sudcov o zavádzaní nástrojov justičnej spolupráce v občianskych veciach a o práve EÚ vo všeobecnosti. Referenčné osoby z odvolacích súdov a kasačného súdu môžu problémy s vykonávaním európskych právnych predpisov oznámiť národnému kontaktnému miestu, ktoré zaistí ďalšie kroky.

Súdni úradníci sú zastúpení Národnou komorou súdnych úradníkov (Chambre nationale des huissiers de justice).

Advokáti sú zastúpení Zastúpením advokátskych komôr Francúzska (Délégation des barreaux de France) (zastúpenie Národnej rady advokátskych komôr v Bruseli – Conseil national des barreaux à Bruxelles).

Notári sú zastúpení Národnou komorou notárov (Chambre nationale des notaires).

Súčasťou siete sú takisto francúzski styční sudcovia (magistrats de liaison), ktorí pôsobia v krajinách Európskej únie, ako aj ústredne orgány určené na vykonávanie nástrojov spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Raz ročne v termíne blízkom Európskemu dňu spravodlivosti sa všetci členovia francúzskej siete stretnú v Paríži, aby informovali o činnostiach siete a o súčasnom vývoji práva Únie a jeho vykonávaní v občianskych a obchodných veciach.

Posledná aktualizácia: 08/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.