O sieti

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Štruktúra siete

Počet kontaktných miest: Bolo určených 22 kontaktných miest. 19 z nich sú sudcovia, ktorí sú súčasťou vnútroštátnej siete a zároveň vykonávajú svoje sudcovské úlohy. Traja sú úradníci na ministerstve spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv, konkrétne na odbore medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach, ktorý pôsobí ako ústredný orgán na účely nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (nariadenie Brusel IIa) (ktorým sa dopĺňa Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z roku 1980), nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 (vyživovacia povinnosť) a smernice 2002/8/ES (právna pomoc) a zároveň ako ústredný orgán na účely nariadení Rady (ES) č. 1206/2001 (vykonávanie dôkazov) a (ES) č. 1393/2007 (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností).

Vnútroštátna sieť: Vytvorila sa neformálna vnútroštátna sieť s centralizovanou štruktúrou, ktorej hlavné zložky tvoria ústredný orgán, sudcovia v Aténach a traja zástupcovia právnického povolania (združenia právnikov, súdnych exekútorov a notárov). Odbor medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach je zodpovedný za monitorovanie práce Európskej justičnej siete a koordinovanie práce kontaktných miest na vnútroštátnej úrovni s ohľadom na povinnosti Grécka v rámci rozsahu pôsobnosti EJS a obsah uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície. Národné kontaktné miesta siete sa podieľajú na tvorbe prehľadov, aktualizácii formálnych oznámení Grécka v súvislosti s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, vypĺňaní dotazníkov vytvorených EJS alebo inými orgánmi EÚ a procese zodpovedania otázok od iných kontaktných miest alebo orgánov EÚ vzťahujúcich sa najmä na vykonávanie právnych predpisov EÚ v Grécku.

Pravidelne sa konajú stretnutia, ktoré koordinuje odbor medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach, a to zvyčajne dva- až štyrikrát ročne. Účelom týchto stretnutí je výmena názorov, skúseností a informácií. Program stretnutí sa sústreďuje najmä na témy, o ktorých sa diskutuje na stretnutiach EJS na európskej úrovni, problémoch, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní právnych predpisov EÚ (nariadení a smerníc) na vnútroštátnej úrovni, a povinnostiach Grécka v rámci rozsahu pôsobnosti EJS a Európskeho portálu elektronickej justície, ako sa uvádza vyššie.

Informovanie širokej verejnosti

Na webovom sídle ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv sa uvádza osobitný odkaz na EJS. Prebiehajú práce s cieľom aktualizovať webové sídlo tak, aby poskytovalo úplný a jasný opis úlohy a užitočnosti EJS, pokiaľ ide o právne predpisy EÚ v oblasti justičnej spolupráce v trestných a obchodných veciach.

Na vnútroštátnej úrovni sa informácie o právnych predpisoch EÚ v oblasti občianskych a obchodných vecí šíria distribuovaním tlačených materiálov EJS a organizovaním seminárov a jednodňových podujatí v Aténach, ako aj iných mestách v Grécku, ktoré sa týkajú vývoja európskych právnych predpisov v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach a ich vplyvu na domácej úrovni (členovia vnútroštátnej siete sa niekedy zúčastňujú ako hlavní rečníci). Uvedené podujatia sa konajú pod záštitou ministerstva spravodlivosti, ako aj advokátskych komôr z celej krajiny, národnej školy pre sudcov, štátnej právnej rady, združení v oblasti občianskeho práva a obchodného práva atď.

Okrem toho sa v posledných rokoch pod záštitou ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv takmer každoročne koná jednodňové podujatie s názvom Európsky deň spravodlivosti, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť európskych odborníkov v oblasti práva a začať dialóg o pokroku legislatívnych iniciatív EÚ.

Posledná aktualizácia: 11/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.