O sieti

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

V Maďarsku pôsobí ako národné kontaktné miesto odbor medzinárodného práva súkromného (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) na ministerstve spravodlivosti (Igazságügyi Minisztérium). Súvisiace úlohy sú okrem iných úloh rozdelené medzi viacerých zamestnancov v rámci odboru.

Členmi siete za ústredné orgány sú ministerstvo spravodlivosti (odbor medzinárodného práva súkromného) a ministerstvo vnútra. Súčasťou siete sú za ďalší súdny orgán aj Národný úrad pre súdnictvo (Országos Bírósági Hivatal) a za profesijné organizácie sú to Maďarská komora notárov v občianskoprávnych veciach (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Maďarská advokátska komora (Magyar Ügyvédi Kamara) a Maďarské združenie súdnych úradníkov (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar). Zástupcovia členov sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach siete, samozrejme v závislosti od programu zasadnutí.

Maďarskí členovia siete nemajú v Maďarsku žiadnu oficiálnu vnútornú sieť. Spolupráca medzi členmi sa uskutočňuje podľa potreby v každom prípade individuálne.

Kliknutím sem sa dostanete k dokumentom, ktoré pripravil odbor medzinárodného práva súkromného na ministerstve spravodlivosti a ktoré obsahujú praktické informácie o justičnej spolupráci v občianskych veciach v rámci EÚ a s tretími krajinami.

Posledná aktualizácia: 15/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.