O sieti

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Odbor medzinárodného práva súkromného Ministerstva spravodlivosti (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) vystupuje v Maďarsku ako kontaktné miesto, v rámci ktorého plní niekoľko úradníkov zodpovedajúce úlohy popri svojich ostatných povinnostiach.

Ako ústredné orgány sú členmi siete Ministerstvo spravodlivosti (odbor medzinárodného práva súkromného) a Ministerstvo pre ľudské zdroje (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Členmi siete sú takisto Národná justičná kancelária (Országos Bírósági Hivatal) ako ďalší justičný orgán, Maďarská národná notárska komora (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Maďarská advokátska komora (Magyar Ügyvédi Kamara) a Maďarská komora súdnych exekútorov (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) ako profesijné združenia. Zástupcovia členov sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach siete v závislosti od programu zasadnutí.

Maďarsko nemá oficiálnu vnútroštátnu sieť maďarských členov siete. Spolupráca medzi členmi prebieha ad hoc podľa potreby.

Zdroje obsahujúce praktické informácie o justičnej spolupráci v občianskych veciach v rámci EÚ a s tretími štátmi, ktoré odbor medzinárodného práva súkromného Ministerstva spravodlivosti zostavil, sú k dispozícii tu.

Posledná aktualizácia: 12/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.