O sieti

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesta

V Írsku existujú dve kontaktné miesta. Jedným je kontaktné miesto pre okresné a obvodné súdy a druhým je kontaktné miesto pre vyššie súdy, t. j. Vyšší súd, Odvolací súd a Najvyšší súd. Kontaktné miesta úzko spolupracujú na záležitostiach týkajúcich sa siete. Kontaktné miesta pre Írsko sa nachádzajú v sídle Súdnej služby v Dubline. Napriek tomu, že tieto kontaktné miesta majú oddelenú jurisdikciu, práca týchto kontaktných miest sa prekrýva, pričom výhradnú zodpovednosť za sieť má riaditeľstvo každého miesta. Otázky prostredníctvom EJS by mali byť adresované príslušnému kontaktnému miestu dotknutej jurisdikcie. Kontaktné miesta fungujú v oddelených kanceláriách, avšak v rámci riaditeľstiev Súdnej služby Írska v Dubline. Práca siete je spojená s ďalšími úlohami. Kontaktné miesto však môže pri riešení záležitostí spojených so sieťou požiadať o pomoc a asistenciu iných kolegov. Kontaktné miesta udržiavajú pravidelný kontakt prostredníctvom e-mailu, telefónu a osobných stretnutí s členmi siete EJS v Írsku vrátane ústredných orgánov, prevádzkovým riaditeľom Najvyššieho a Vyššieho súdu a riaditeľom pre reformu a rozvoj Súdnej služby [článok 2 ods. 1 písm. d) členovia], ako aj s úradníkmi na ministerstve spravodlivosti a právnej reformy [článok 2 ods. 1 písm. d) členovia]. Okrem toho kontaktné miesta pravidelne komunikujú s vymenovaným členom súdnictva pre záležitosti týkajúce sa EJS.

Fungovanie EJS v Írsku

V rámci Írska neexistuje žiadna formálna vnútroštátna sieť.  Existuje sieť ľudí, ktorí sú odborníkmi v konkrétnych oblastiach politík, na ktorých sa môžu kontaktné miesta obrátiť s cieľom získať odpovede na vzniknuté otázky.

Kontaktné miesto úzko spolupracuje s ďalšími rozšírenými členmi siete v Írsku vrátane viacerých sudcov so špecializovanými zručnosťami v konkrétnych oblastiach práva alebo so zodpovednosťou za medzinárodnú spoluprácu. Kontaktné miesta možno kontaktovať e-mailom. Kontaktné miesto zabezpečuje konzultácie s príslušnými politickými, správnymi alebo súdnymi odborníkmi pred relevantnými zasadnutiami siete a podľa potreby rozširuje poznámky zo zasadnutí a relevantné akčné body.

Kontaktné miesto je v pravidelnom kontakte aj s ministerstvom spravodlivosti, pokiaľ ide o otázky politiky, a s ústredným orgánom, pokiaľ ide o otázky výživného na členov rodiny a cezhraničné otázky.

Poskytovanie informácií

V Írsku neexistuje vnútroštátne webové sídlo EJS. Informácie sa poskytujú prostredníctvom Súdnej služby a ostatných existujúcich webových sídiel jednotlivých ministerstiev v Írsku. Kontaktné miesto spolupracuje s ďalšími kontaktnými miestami, ako aj s inými ministerstvami, pri poskytovaní rôznych zdrojov informácií pre členské štáty EJS a sieť EJS.

Posledná aktualizácia: 12/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.