Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

O sieti

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Talianska justičná sieť sídli na talianskom ministerstve spravodlivosti, v Úrade pre medzinárodnú justičnú spoluprácu na odbore pre súdne záležitosti Generálneho riaditeľstva pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu.

Je tu päť kontaktných miest.

Kontaktné miesta neustále komunikujú s ostatnými členmi siete, s ktorými spolupracujú pri spracúvaní žiadostí o spoluprácu alebo pri príprave praktických informačných prehľadov na uverejnenie na Európskom portáli elektronickej justície.

Ďalšími členmi talianskej siete sú:

– odbor súdnictva pre mladistvých a komunitného súdnictva (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

– generálne riaditeľstvo pre automatizované informačné systémy (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktné miesto e-Justice portálu),

– ústredný orgán pre doručovanie súdnych písomností,

– Národná advokátska komora (Consiglio Nationale Forense) a

– Talianska rada notárstva (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktné miesta siete EJS sú v spojení aj s týmito subjektmi:

– škola sudcov (Scuola Superiore della Magistratura),

– talianska pobočka Siete európskych spotrebiteľských centier (sieť ECC),

– štruktúra systému na výmenu informácií o vnútornom trhu v Taliansku a

– Pietro Franzina, profesor medzinárodného práva súkromného na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho srdca (Sacro Cuore), odborník, ktorý poskytuje poradenstvo kontaktným miestam.

Talianski členovia siete sa spravidla stretávajú raz ročne.

Kontaktné miesta poskytujú pomoc súdom a súdnym úradníkom pri riešení cezhraničných záležitostí.

Všetky publikácie, ktoré posiela Komisia (brožúry, zhrnutie informácií atď.) sa rozosielajú súdom, súdnym úradníkom a dotknutým stranám.

Kontaktné miesta príležitostne prijímajú delegácie z ostatných členských štátov, ktoré navštívia Taliansko v rámci svojej odbornej justičnej prípravy.

Odkaz na sieť na webovom sídle ministerstva spravodlivosti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Zoznam orgánov zaoberajúcich sa právnymi predpismi, ktoré sú pre justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach najdôležitejšie:

– nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001,

smernica 4. 8/2003 o právnej pomoci.

V oboch prípadoch je ústredným orgánom v Taliansku:

Ministerstvo spravodlivosti (Ministero della Giustizia)

– odbor pre súdne veci (Dipartimento Affari di Giustizia)

Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu – Úrad I Medzinárodnej justičnej spolupráce (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria).

Via Arenula 70,

00186 ROME

Tel. č.: +39 0668852633, +39 0668852180

email: cooperation.dginternazionale@giustizia.it

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní písomností

Ústredným orgánom v Taliansku je:

Centrálny úrad súdnych vykonávateľov odvolacieho súdu v Ríme (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52

00192 ROME

Tel. č.: + 39 06328361

Fax: +39 06328367933

– Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 (Brusel IIa)

– Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 (vyživovacie povinnosti)

Ústredným orgánom v Taliansku je:

Ministerstvo spravodlivosti (Ministero della Giustizia)

– odbor súdnictva pre mladistvých a komunitného súdnictva (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

Via Damiano Chiesa, 24

00136 ROME

Tel. č.: +39 0668188535/331/326

Fax: +39 0668808085

email: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Posledná aktualizácia: 21/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.