Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

O sieti

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Talianska justičná sieť má sídlo na talianskom ministerstve spravodlivosti na odbore súdnych záležitostí patriacom pod Úrad pre medzinárodnú justičnú spoluprácu na Generálnom riaditeľstve pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu.

Zriadených je šesť kontaktných miest.

Koordinačným kontaktným miestom je kvalifikovaný sudca.

Kontaktné miesta sú v sústavnom kontakte s ďalšími členmi siete, s ktorými spolupracujú pri spracovávaní žiadostí o spoluprácu alebo pri príprave praktických informačných prehľadov na uverejnenie na Európskom portáli elektronickej justície.

Ďalšími členmi talianskej siete sú:

– odbor spravodlivosti pre mladistvých a komunity (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

– Generálne riaditeľstvo pre automatizované informačné systémy [Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktné miesto pre Európsky portál elektronickej justície (eJustice Portal)],

– ústredný orgán pre doručovanie súdnych písomností,

– Národná rada advokátskej komory (Consiglio Nazionale Forense) a

– talianska rada notárov (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktné miesta siete EJS majú prepojenie aj s týmito subjektmi:

– justičná akadémia (Scuola Superiore della Magistratura),

– talianska vetva siete európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net),

– štruktúra informačného systému o vnútornom trhu v Taliansku a

– Pietro Franzina, profesor medzinárodného práva súkromného na Katolíckej univerzite svätého srdca (Università Cattolica del Sacro Cuore), odborník poskytujúci poradenstvo kontaktným miestam.

Talianski členovia siete sa stretávajú spravidla raz ročne.

Kontaktné miesta poskytujú pomoc súdom a právnym úradníkom pri riešení cezhraničných záležitostí.

Všetky publikácie, ktoré posiela Komisia (brožúry, informačné súhrny atď.) sa distribuujú súdom, právnym úradníkom a dotknutým stranám.

Kontaktné miesta príležitostne prijímajú delegácie z iných členských štátov, ktoré navštevujú Taliansko v rámci svojej odbornej justičnej prípravy.

Odkaz na sieť na webovom sídle ministerstva spravodlivosti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7.

Zoznam orgánov zaoberajúcich sa nariadeniami, ktoré sú najdôležitejšie z hľadiska justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach:

nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

smernica 8/2003 o právnej pomoci

V obidvoch prípadoch je ústredným orgánom v Taliansku:

Ministerstvo spravodlivosti (Ministero della Giustizia)

odbor súdnych záležitostí (Dipartimento Affari di Giustizia)

Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu – Úrad I: medzinárodná justičná spolupráca [Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale)]

Via Arenula, 70

00186 Rím

Telefón: +39 06 68852480; +39 06 68852517

Fax: +39 06 68897529

Email: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

– nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní písomností

Ústredným orgánom v Taliansku je:

Centrálny úrad súdnych úradníkov na odvolacom súde v Ríme (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52

00192 Rím

Telefón: +39 06 328361

Fax: +39 06 328367933

– nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 (nariadenie „Brusel IIa“)

– nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 (vyživovacia povinnosť)

Ústredným orgánom v Taliansku je:

Ministerstvo spravodlivosti (Ministero della Giustizia)

– odbor spravodlivosti pre mladistvých a komunity (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rím

Telefón: +39 06 68188 535/331/326

Fax: +39 06 68808085

Email: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Posledná aktualizácia: 20/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.