O sieti

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Funkcie vnútroštátneho kontaktného miesta siete a zástupcu ústredného orgánu vykonáva odbor medzinárodnej spolupráce ministerstva spravodlivosti (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Hlavné funkcie kontaktných miest:

– zabezpečovať, aby miestne súdne orgány dostávali všeobecné informácie o nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, a poskytovať informácie potrebné na úspešnú justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom pomôcť im pri príprave vykonateľných žiadostí súdnych orgánov o justičnú pomoc,

– hľadať riešenia problémov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so žiadosťou o justičnú spoluprácu,

– prostredníctvom webového sídla siete pomáhať informovať verejnosť o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v Európskej únii a o príslušných nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch,

– spolupracovať a podieľať sa na organizácii stretnutí siete,

– prispievať k príprave a aktualizácii informácií určených pre verejnosť,

– zabezpečovať spoluprácu medzi členmi siete na vnútroštátnej úrovni.

V závislosti od riešenej témy kontaktné miesto takisto pozýva odborníkov z iných inštitúcií na stretnutia siete, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Stretnutí sa už spolu s kontaktným miestom zúčastnilo napríklad niekoľko sudcov, zástupcov ministerstva spravodlivosti z rôznych odborov, notárov, certifikovaných mediátorov, zástupcov správy Garančného fondu pre vyživovaciu povinnosť (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), zástupcov Komory súdnych úradníkov (Tiesu izpildītāju padome) a akademických pracovníkov.

Dňa 11. januára 2023 ministerstvo spravodlivosti a Európska komisia uzavreli zmluvu o realizácii projektu Posilnenie kapacity lotyšskej vnútroštátnej siete justičnej spolupráce v rámci EJS (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (projekt LVJUCO). Projekt bude podporovať justičnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a zvyšovať informovanosť verejnosti o vnútroštátnej justičnej sieti.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.