Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

O sieti

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktnými miestami národnej siete sú riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce a právnik odboru medzinárodnej spolupráce ministerstva spravodlivosti, ktorí plnia aj funkcie zástupcu ústredného orgánu. Hlavné funkcie kontaktných miest sú:

– zabezpečiť, aby miestne súdne orgány dostali všeobecné informácie o nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a v obchodných veciach, a poskytnúť informácie potrebné na úspešnú spoluprácu súdnych orgánov medzi členskými štátmi s cieľom pomôcť im pri príprave uskutočniteľných žiadostí právnych orgánov o právnu pomoc;

– hľadať riešenia problémov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so žiadosťami o justičnú spoluprácu;

– využívať webové sídlo siete na informovanie širokej verejnosti o spolupráci justičných orgánov v občianskych a obchodných veciach v Európskej únii a o príslušných nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch;

– spolupracovať pri organizovaní stretnutí siete a zúčastňovať sa na nich;

– pomáhať pri príprave a aktualizácii informácií určených pre širokú verejnosť;

– zabezpečiť spoluprácu medzi členmi siete na vnútroštátnej úrovni.

V závislosti od danej témy kontaktné miesto takisto vyzýva odborníkov z iných inštitúcií, aby sa na stretnutiach siete podelili o svoje skúsenosti. Takéto stretnutia a kontaktné miesto napríklad navštívili viacerí sudcovia, zástupcovia ministerstva spravodlivosti z rôznych oblastí pôsobnosti, notári, certifikovaní mediátori, zástupcovia Záručného fondu pre poskytovanie výživného, zástupcovia Komory súdnych úradníkov a akademickí pracovníci.

Posledná aktualizácia: 24/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.