O sieti

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktnou osobou na účel Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci je právnik skupiny ministerstva spravodlivosti pre medzinárodné právo, ktorý takisto plní úlohy ústredného alebo príslušného orgánu stanovené v aktoch EÚ v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach. Okrem týchto úloh kontaktná osoba plní aj úlohy spojené s justičnou spoluprácou v trestných veciach, ako sa stanovuje v aktoch EÚ aj v medzinárodných viacstranných a dvojstranných zmluvách, a zúčastňuje sa aj na činnostiach pracovných skupín Rady Európskej únie a Európskej komisie, ktoré sa zaoberajú občianskymi vecami.

V Litve nebola vytvorená žiadna formálna vnútroštátna justičná štruktúra, ktorá by spájala vnútroštátnych členov siete. Spolupráca a komunikácia v súvislosti s otázkami spojenými so sieťou sa zvyčajne realizuje na ad hoc základe prostredníctvom e-mailu.

Informácie, ktoré poskytuje Európska komisia v súvislosti so stretnutiami siete a inými záležitosťami spojenými s činnosťami siete, prijíma kontaktná osoba siete menovaná na ministerstve spravodlivosti, ktorá následne postúpi tieto informácie príslušným vnútroštátnym orgánom alebo súdom (prostredníctvom Národnej správy súdov) v závislosti od otázky alebo predmetu stretnutia. Tým sa zaistí, aby sa informácie a otázky súvisiace so sieťou dostali k príslušnému orgánu.

V prípade potreby kontaktná osoba a zástupcovia vnútroštátnych príslušných orgánov a súdov udržiavajú vzájomný kontakt a riešia problémy nielen e-mailom, ale aj telefonicky. Na otázky kontaktných osôb z iných krajín kontaktná osoba buď odpovie osobne, alebo ich bezodkladne postúpi príslušnému orgánu, aby mohol odpovedať. Kontaktná osoba takisto koordinuje aj zasielanie odpovede kolegovi, ktorý otázku položil. Kontaktná osoba takisto pomáha súdom pri odpovedaní na praktické otázky súvisiace so spoluprácou s inými členskými štátmi, ktoré vzniknú pri výkone ich činností, a nasmeruje zástupcov súdu alebo žiadateľov do príslušnej časti Európskeho justičného portálu, kde môžu nájsť príslušné informácie.

V Litve sú členmi siete a/alebo ústrednými orgánmi zodpovednými za plnenie úloh stanovených v nariadení ministerstvo spravodlivosti (a jeho príslušné vnútorné oddelenia), styční sudcovia, Národná správa súdov, Služba štátom zaručenej právnej pomoci, Štátna služba pre ochranu práv dieťaťa a osvojenie, litovská komora súdnych úradníkov, litovská notárska komora a pobočka Rady štátneho fondu sociálneho poistenia v Mažeikiai.

Posledná aktualizácia: 10/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.