O sieti

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesta a členovia Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci (ďalej len „sieť“) v Luxembursku:

Kontaktné miesta

– Kontaktné miesto určené na generálnej prokuratúre (Parquet Général) podľa článku 2 ods. 1 písm. a) plní úlohy „justičnej spolupráce“ vyplývajúce z článku 3 ods. 1 písm. a), článku 5 ods. 2 písm. a) až c) a článku 5 ods. 3 a 4 rozhodnutia Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci zmeneného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009.

Sudca generálnej prokuratúry vybavuje žiadosti o informácie, ako aj žiadosti týkajúce sa justičnej spolupráce v rámci siete.

Kontaktné miesto na generálnej prokuratúre má aj funkciu ústredného orgánu, najmä v súvislosti s nariadením (ES) č. 4/2009 a Haagskym dohovorom z roku 2007 o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny.

– Kontaktné miesto určené na ministerstve spravodlivosti plní administratívne úlohy vyplývajúce z článku 3 ods. 1 písm. b), článku 5 ods. 2 písm. d) a e), článku 5 ods. 3 a 4 a článkov 14, 15 a 18 rozhodnutia Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci zmeneného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009.

Toto kontaktné miesto zabezpečuje následné administratívne opatrenia, koordináciu a komunikáciu s Európskou komisiou, najmä so sekretariátom siete, ako aj s členmi siete na vnútroštátnej úrovni.

Členovia siete

– Znalci určení podľa článku 2 ods. 1 písm. d) rozhodnutia Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

– Profesijné komory určené podľa článkov 2 a 5a rozhodnutia Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci zmeneného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009:

  • Súdni úradníci zastúpení Komorou súdnych úradníkov Luxemburského veľkovojvodstva (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg).
  • Advokáti zastúpení luxemburskou advokátskou komorou (Barreau de Luxembourg) a advokátskou komorou v Diekirchi (Barreau de Diekirch).
  • Notári zastúpení notárskou komorou Luxemburského veľkovojvodstva (Chambre des notaires du Grand-Duché de Luxembourg).

Interakcia medzi kontaktnými miestami a členmi siete

Luxembursko nemá na vnútroštátnej úrovni formalizovanú sieť.

Členovia siete sú pozývaní na zasadnutia siete na základe programu zasadnutí.

Výmena informácií a koordinácia medzi členmi a kontaktnými miestami siete sa uskutočňuje elektronickými komunikačnými prostriedkami alebo telefonicky.

Posledná aktualizácia: 14/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.