O sieti

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Na Malte v súčasnosti existujú tri (3) kontaktné miesta Európskej justičnej siete (EJS). Koordinácia medzi týmito kontaktnými miestami je zabezpečená tým, že uvedené kontaktné miesta fungujú v rámci toho istého úradu a sú neustále vo vzájomnom styku ohľadom všetkých záležitostí vyplývajúcich z fungovania siete na Malte. Tieto kontaktné miesta vytvorili systémy vzájomnej spolupráce, ktoré následne prinášajú väčšiu efektívnosť fungovania siete, predovšetkým pokiaľ ide o poskytovanie informácií súkromným právnikom, korí požadujú informácie.

O vnútroštátnej sieti

  • Právna pomoc

Odosielajúcim a prijímajúcim orgánom v oblasti právnej pomoci je advokát pre právnu pomoc, ktorý pôsobí na podateľni občianskoprávnych súdov v budovách súdu na adrese Republic Street, Valletta, Malta.

  • Doručovanie písomností

V oblasti doručovania písomností pôsobí ako odosielajúci i prijímajúci subjekt Úrad generálneho prokurátora (Office of the Attorney General) so sídlom v The Palace, St. George's Square, Valletta ako ústredný orgán. Stará sa o odosielanie formulárov žiadostí a prijímanie písomností na doručenie od zahraničných odosielajúcich subjektov, pričom tieto písomnosti sa ďalej posielajú poverenej osobe na súdoch na účely ich doručenia podľa maltských procesných právnych predpisov vzťahujúcich sa na doručovanie písomností.

V rámci svojej činnosti pri doručovaní písomností je úrad generálneho prokurátora ako odosielajúci a/alebo prijímajúci subjekt až do uskutočnenia doručenia takisto v styku so žiadateľmi a/alebo ich právnym zástupcom.

  • Veci s nízkou hodnotou sporu

Príslušným fórom v tejto oblasti je Tribunál pre veci s nízkou hodnotou sporu, ktorý pôsobí v budovách súdu (Law Courts) vo Vallette. Odvolania proti rozhodnutiam tohto tribunálu rieši v rámci svojej nižšej právomoci odvolací súd, ktorý takisto pôsobí v budovách súdu (Law Courts) vo Vallette.

Príslušný orgán v každej veci závisí od miesta bydliska osoby, proti ktorej sa má rozhodnutie vykonať. Pokiaľ ide o otázky výkonu, a na účely článku 23 má podľa článku 10 ods. 4 Zákona o Tribunáli pre drobné pohľadávky (kapitola 380 zbierky zákonov Malty) právomoc Magistrátny súd (Court of Magistrates) pre Maltu a magistrátny súd (Court of Magistrates) pre ostrov Gozo.

  • Vykonávanie dôkazov

Ústredným orgánom je úrad generálneho prokurátora vo Vallette.

Dožiadanými súdmi sú:

  1. Občianskoprávny súd, prvá komora (Civil Court, First Hall)
  2. Občianskoprávny súd (úsek rodiny) (Civil Court, Family Section)
  3. Magistrátny súd (Court of Magistrates) (Malta)
  4. Magistrátny súd (Court of Magistrates) (Gozo) (vyššia právomoc) alebo (nižšia právomoc).

Súdy majú právomoc vybavovať žiadosti v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.

Posledná aktualizácia: 22/05/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.