O sieti

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesta a členovia siete v Holandsku

V Holandsku bolo určené hlavné kontaktné miesto, a to na Ministerstve bezpečnosti a spravodlivosti. Kontaktné miesto bolo určené aj pre otázky týkajúce sa právomoci.

Spolu s kontaktnými miestami sú členmi siete aj profesijné združenia odborníkov slobodne pracujúcich v oblasti práva (advokáti, notári a exekútori).

Na základe rôznych nariadení [vrátane nariadenia (ES) č. 2201/2003, nariadenia (ES) č. 4/2009 a nariadenia (ES) č. 1393/2001] sú členmi siete aj ústredné orgány.

Komunikácia s Európskou komisiou (v tomto prípade sekretariátom Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci) sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom hlavného kontaktného miesta. Toto v prípade potreby zabezpečuje transfer informácií a otázok príslušnému orgánu.

Kontaktné miesta a členovia siete, najmä ústredné orgány, často komunikujú tak priamo medzi sebou, ako aj s kontaktnými miestami a členmi v ostatných členských štátoch.

Členovia sú pozývaní na zasadnutia siete podľa tém na programe rokovania.

Holandské kontaktné miesta a členovia siete organizujú aj výročné zasadnutie, ktoré predstavuje príležitosť na prerokovanie činnosti siete a preskúmanie oblastí, v ktorých by bolo možné zlepšiť vzájomnú komunikáciu.

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.