Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

O sieti

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesta

Pre každú zo štyroch právnych jurisdikcií Spojeného kráľovstva je určené jedno kontaktné miesto. Keďže každá jurisdikcia je samostatná, nedochádza k prekrývaniu práce týchto kontaktných miest, pričom každé kontaktné miesto má výhradnú zodpovednosť za sieť vo svojej jurisdikcii. Otázky prostredníctvom EJS by mali byť adresované príslušnému kontaktnému miestu dotknutej jurisdikcie.

Kontaktné miesto vykonáva činnosť v rámci Ministerstva spravodlivosti Severného Írska. Kontaktné miesto sa nevenuje záležitostiam siete na plný úväzok, ale môže požiadať o pomoc niekoľko kolegov pre operačné a politické činnosti pri riešení záležitostí siete. Práca siete je spojená s viacerými ďalšími úlohami.

Fungovanie EJS v Severnom Írsku

V rámci Severného Írska neexistuje žiadna formálna vnútroštátna sieť. V rámci ministerstva spravodlivosti sa však vytvorila sieť ľudí s odbornými znalosťami v konkrétnych oblastiach politiky. Kontaktné miesto takisto nadviazalo kontakty s inými príslušnými ministerstvami, na ktoré sa možno obrátiť s otázkami, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti ministerstva kontaktného miesta. Keďže Severné Írsko predstavuje malú jurisdikciu, kontaktné miesto má zavedenú sieť vnútorných kontaktov, ktoré môžu poskytnúť pomoc v súvislosti s väčšinou otázok a prijatých žiadostí o informácie.

Najúčinnejším spôsobom postúpenia žiadostí a informácií je prostredníctvom elektronickej pošty. Týmto spôsobom sa umožňuje pohotové a úplné zasielanie správ, najmä vonkajším kontaktom, čím sa zabezpečuje, že príslušní pracovníci majú potrebné informácie, aby im mohli pomôcť pri odpovedaní na otázky.

Kontaktné miesto zabezpečuje konzultácie s príslušnými politickými, správnymi alebo súdnymi odborníkmi po prijatí otázok a pred relevantnými zasadnutiami siete. Záznamy zo zasadnutí a príslušné body činností sa rozosielajú podľa potreby.

Poskytovanie informácií

V Severnom Írsku neexistuje vnútroštátne webové sídlo EJS. Informácie sa poskytujú prostredníctvom iných existujúcich sídel. Čoraz častejšie sa odkazuje na portál elektronickej justície. Kontaktné miesto spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré poskytujú zdroje informácií, vrátane Súdnej služby Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service, https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), keďže jej verejné webové sídlo zahŕňa informácie týkajúce sa práce siete, napríklad informácie o výkone cudzích rozhodnutí, o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európskom konaní o platobnom rozkaze atď. Webové sídlo vlády Severného Írska (http://www.nidirect.gov.uk) takisto obsahuje informácie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Na príslušných zasadnutiach a konferenciách a v relevantných publikáciách sa využívajú príležitosti na zvýšenie informovanosti o sieti EJS a stránkach Európskeho portálu elektronickej justície.

Posledná aktualizácia: 03/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.