Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

O sieti

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

V Poľsku existuje 12 kontaktných miest Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci. Jedno kontaktné miesto sa nachádza na ministerstve spravodlivosti a ostatné kontaktné miesta sa nachádzajú na jedenástich krajských súdoch a zahŕňajú právomoc vyšších odvolacích súdov (ďalej len „justičné kontaktné miesta“).

Kontaktné miesto na ministerstve spravodlivosti reaguje na otázky týkajúce sa poľského občianskeho a obchodného práva a príslušným justičným kontaktným miestam postupuje otázky týkajúce sa výkonu žiadosti o vzájomnú právnu pomoc, pokiaľ daná otázka nebola justičnému kontaktnému miestu zaslaná priamo.

Kontaktné miesto na ministerstve spravodlivosti prijíma informácie od Európskej komisie o stretnutiach siete a o ďalších otázkach. Tie následne postupuje príslušným vnútroštátnym orgánom alebo súdom v závislosti od predmetu stretnutia alebo záležitosti, ktorá sa na ňom rieši.

Koordináciu činností kontaktných miest v Poľsku zabezpečuje ministerstvo spravodlivosti.

Súčasťou Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sú aj sudcovskí koordinátori pre medzinárodnú spoluprácu a ľudské práva v občianskych veciach, ktorí pomáhajú osobám pôsobiacim ako justičné kontaktné miesta. Sudcovskí koordinátori vykonávajú svoje úlohy na všetkých súdoch patriacich do príslušnosti daného krajského súdu, t. j. na krajskom súde a na okresných súdoch nachádzajúcich sa v jeho miestnej príslušnosti. Ak sa v miestnej príslušnosti tohto krajského súdu nachádza odvolací súd, koordinátori vykonávajú svoju činnosť aj na tomto súde.

Súčasťou Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sú aj ústredné orgány uvedené v nariadení (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch, v nariadení (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, ústredný orgán v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (nariadenie Brusel IIa) a ústredný orgán v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti.

Posledná aktualizácia: 29/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.